Black River Corporate Finance

BRCF

Black River Corporate Finance AB (“BRCF”) är en juridisk byrå inriktad på hantverket runt bolagsfinansiering, företagsförvärv och börsnotering. Som vid alla komplexa processer är det viktigt att ha en tydlig plan för aktivitetens sjösättande och verkställande. BRCF jobbar med tydliga processer och kan snabbt identifiera områden som eventuellt behöver stärkas upp inför och under en bolagshändelse. Detta är särskilt viktigt när tidsfaktorn har en avgörande betydelse. Vid behov kan BRCF fungera som extern CFO samt bolagsjurist och därmed stötta styrelse och VD på ett djupare plan under processen.

BRCF är även aktiva inom media med börsrelaterad information som minsta gemensamma nämnare genom BR Börsmedia.

Bolagsfinansiering

BRCF är specialiserade på nyemissioner i publik miljö och erbjuder lösningar runt såväl riktade emissioner som företrädesemissioner med hög träffsäkerhet och goda resultat. BRCF har oftast en projektledande roll som säkerställer att allt kommer på plats och genomförs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Företagsförvärv

Företagsförvärv kan innebära många olika saker. BRCF vill gärna se sig som en transaktionsjägare som hjälper bolag upprätta förvärvsstrategier som komplement till organisk tillväxt samt även kan fungera som en inhyrd M&A-enhet som bistår i såväl urvals- som förvärvsprocesser.

Börsnotering

BRCF:s medarbetare har lång erfarenhet från samtliga moment runt en börsnotering. Allt från det rent praktiska att byta bolagskategori till publikt bolag till utformning av memorandum och bolagsbeskrivning inför upptagande till handel. Och inte minst hjälpa bolag att bli börsfähiga – rutiner och processer på plats i kombination med en fungerande styrelse som förstår sitt ansvar. BRCF är godkänt att agera som mentorer på Nordic Growth Markets marknad för snabbväxande bolag – Nordic SME.

Incentiveprogram

BRCF kan snabbt och kostnadseffektivt bistå med såväl värdefull insikt i hur ett t ex optionsprogram bör utformas till att producera nödvändiga dokument för beslut och registrering hos Bolagsverket. Även andra former av incentiveprogram, t ex olika sorters bonus- och vinstdelningsprogram, kan skräddarsys för att passa sitt syfte.

Värderingsutlåtanden

Värderingsutlåtanden kan vara av mindre omfattande karaktär i form av värdering av optionsrätter/teckningsoptioner i anslutning till ett optionsprogram till mer omfattande arbeten där hela eller delar av ett bolag behöver ett externt värderingsutlåtande inför en transaktion. BRCF bistår gärna i de flesta fall av värderingsuppdrag. Samtliga uppdrag genomförs med tillämpande av ”best practice” för respektive uppdrag.

BR Börsmedia

BR Börsmedia fungerar som särskilt företagsnamn för BRCF och har ambitionen att skapa flertalet medie-tjänster som gör vardagen för börsintresserade (med fokus på de mindre bevakade smålistorna) både roligare och enklare. Uppdragsanalys är ett prioriterat område men även traditionell bolagsanalys, uppsnappade nyheter från smålistorna samt granskande journalistik produceras. Besök gärna Börsposten.se.