Kategorier
Analys

iZafe Group: Nu är det dags att kommersialisera

 • Förvärvar Pilloxa och skapar ytterligare ett verksamhetsområde
 • Satsar på 9 miljoner potentiella kunder i Italien
 • En ökad läkemedelsförskrivning skapar behov av bättre produkter
 • 24 procent av alla äldre tar mer än tio läkemedel per dag

iZafe Group är ett svenskt life science-bolag som marknadsför och säljer läkemedelsroboten Dosell genom partners inom vårdsektorn och levererar idag till väletablerade partners på marknader både i Norden och globalt. Partnerföretagen besitter redan långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna.

Bolagets första produkt, Dosell, minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Historiskt sett har omsättningen i iZafe varit fokuserad på andra produkter, huvudsakligen försäljning av larm- och säkerhetsprodukter genom det nu avyttrade dotterbolaget iZafe AB. De två senaste årens intäkter hänförs uteslutande till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels genererar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift. Dosell är nu redo för kommersialisering.

Samtidigt har iZafe lagt ett aktiefinansierat bud på Pilloxa som skapar ytterligare ett affärsområde, en SaaS-lösning. Pilloxas lösning gör att även små och medelstora läkemedelsföretag kan arbeta med att digitalisera patientstöd i världens första SaaS-plattform utvecklad för detta ändamål.

Vår åsikt är att marknaden inte ser de stora möjligheterna av detta uppköp eller den förestående kommersialiseringen av Dosell. Vår DCF-analys visar att iZafe bör handlas till ett värde på 1,25 kronor per aktie.

Antal aktier*70 874 308
NoteringNasdaq First North Premier Growth Market
StyrelseordförandeBjörn Rosengren (föreslagen ordförande**)
Största ägare (%)Mangold Fondkommission AB 12,62 %
WebbiZafe.se
Market Cap30 Mkr
RekommendationKöp
RiskHög
PotentialMycket hög
*När analysen publiceras uppgår antalet aktier i iZafe Group till 70 874 308. Antalet kommer emellertid att öka i närtid, dels på grund av det aktiefinansierade köpet av Pilloxa i slutet av september, dels genom de teckningsoptioner som förfaller i oktober 2022. Som mest kan antalet aktier komma att öka till 177 184 290 efter köpet av Pilloxa. I vår DCF-analys har vi valt att använda 106 309 982 aktier då förvärvet av Pilloxa ännu inte är genomfört.
**Per den 14 september föreslagen som ny styrelseordförande, att väljas in vid kommande bolagsstämma.

Beskrivning av verksamheten

iZafe Group är ett svenskt life science-bolag som utvecklar och marknadsför medicinska och digitala säkerhetslösningar för att skapa tryggare läkemedelshantering i hemmet.

iZafe utvecklar och säljer Dosell, en automatiserad läkemedelsrobot för säkrare medicinering i hemmet. Dosell hanterar dospåsar och ger patienten rätt dos i rätt tid. Med detta, relativt sett enkla hjälpmedel, ökar livskvalitén för patienter som behöver regelbunden medicinering då Dosell underlättar och möjliggör självständig medicinering. Det gör det möjligt för patienten att bo hemma, att slippa ha besök av vårdpersonal eller hemtjänst. Dosell påminner och larmar om aktuell dos inte tagits i rätt tid vilket gör det möjligt för vårdpersonal och anhöriga att ha kontroll och bistå med hjälp till patienten. 

Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt, i första hand Italien. Dosell är CE-märkt som medicinteknisk produkt klass 1 enligt MDR. Hela Dosell-enheten klassificeras som en applicerad del (”Applied Part”) typ BF, enligt IEC 60601-1.

iZafe Group samarbetar med väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Under det senaste året har iZafe Group förstärkt positionen på marknaden ytterligare då bolaget lanserat Europas första läkemedelsrobot för konsumenter i Sverige exklusivt via Apoteket. Genom detta samarbete kan iZafe erbjuda Dosell som en prenumerationstjänst till privatpersoner. 

Italien

Under 2022 lanserades konsumentversionen av Dosell i Italien genom vårdkonceptet Sempli Farma. Samtidigt genomför staten i Italien ökade satsningar för att digitalisera vården och åtgärder för att stärka äldreomsorgen intensifieras.

Den italienska marknaden har en avsevärd potential med nästan 9 miljoner invånare över 65 år som konsumerar mer än fem läkemedel per dygn. 

I Italien, precis som i Norden, finns ett accelererande behov av att automatisera läkemedelshanteringen och där blir Dosell ett självklart alternativ. Med både subventioner från italienska staten och en kultur där närstående är betydligt mer inblandade i sina äldres hälsa är Italien en viktig marknad för iZafe

Norge

iZafe har tidigare, tillsammans med Hepro vunnit den största nationella upphandlingen av digitala hjälpmedel någonsin i Norge. Upphandlingen omfattade inköp av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till 62 norska kommuner. Läkemedelsroboten har i sin helhet ett godkännande för den norska marknaden.

Corona-pandemin har medfört att kommunernas processer kring beställningar har fördröjts något och sker därför senare än beräknat. 

Finland

I grannlandet Finland samarbetar iZafe med Vivago. Samarbetet inleddes med Dosell 1.0, och fördröjdes något av lanseringen av Dosell 2.0. Inget större genombrott har skett ännu, vilket inte är förvånande då denna typ av försäljning vanligen tar tid.

USA

I USA finns ett partneravtal med det amerikanska vårdföretaget Hippo avseende utveckling av en global helhetstjänst för digital läkemedelsdispensering baserat på iZafes läkemedelsrobot Dosell. Avtalet skall utvecklas till en OEM-version av Dosell. Avtalet innebär att Hippo köper Dosell samt säljer och marknadsför den under eget namn och varumärke. 

USA är på sikt mycket intressant men där finns ett annat regelverk för medicintekniska produkter där iZafe behöver certifiera Dosell. Samarbetet med Hippo kan förenkla den tid som en sådan certifiering kräver. 

Dosell räddar liv

I Sverige dör varje dag dör cirka fem äldre personer på grund av felaktig medicinering. Med bättre uppsikt över vilka läkemedel patienten tar, och när de tas, minskar risken för läkemedelsskador och sjukhusinläggningar.

Sparar tid

Med Dosell kan vård- och hemtjänstpersonal fjärrstyra och övervaka patientens medicinering på distans. På så sätt frigörs värdefull tid från läkemedelshantering till annat viktigt patientarbete.

Minskar kostnader

Färre sjukhusinläggningar, sjukdom till följd av felmedicinering samt effektivisering av vårdpersonalens arbete sänker vårdkostnaderna för kommuner och landsting

En svensk produkt

Tillverkningen av Dosell sker i samarbete med två partners. Dels Holmgrens plast i Gnosjö, där iZafe har investerat i formverktyg för att tillverka alla plastdetaljer, dels Frikab i Stockholm som producerar iZafes egna designade kretskort ihop med de komponenter behövs i Dosell Monteringen sker i Stockholm för att kunna säkerställa kvalitén vid slutförd produktion av Dosell.

iZafe har under flera år lagt sitt största fokus på att produktutveckla, hantera olika typer av buggar i produkten samt att säkerställa kvalitet i produktionen. I dag, med version 2.0 ute hos kund är iZafe redo att ta steget mot att producera och sälja Dosell i större volymer till både konsumenter och företag.

”Personer över 80 år har i genomsnitt 5,7 läkemedel”

”Mer än var tionde person över 80 år har tio eller fler läkemedel.”’

”Låg följsamhet till ordinerad behandling är ett vanligt problem. Vid sidan av att det drabbar patienten negativt kostar det samhället miljardbelopp varje år”

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. 2010.

Pilloxa

Under slutet av augusti 2022 kommunicerade iZafe att bolaget lagt ett aktiefinansierat bud på det privata företaget Pilloxa AB. Pilloxa har utvecklat en teknologiplattform för bättre efterlevnad som läkemedelsföretag använder för att designa digitala patientstöd. Förvärvet, som krävde en extra bolagsstämma, skapar ett nytt företag inom digital hälsa som är väl positionerat för att bli en ledande aktör inom bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

Felaktig eller otillräcklig medicinering är ett betydande och kostsamt problem för individen och läkemedelsutvecklingsföretagen och kostar samhället stora summor. Att erbjuda patienter stöd att ta sin medicin på rätt sätt är ett effektivt sätt att uppnå bättre medicinska resultat. Både iZafe och Pilloxa erbjuder idag lösningar som stödjer patienter i säker medicinsk behandling. Sammanslagningen innebär ett bredare och attraktivt erbjudande till vårdgivare, läkemedelsindustrin och konsumenter, breddar kundbasen och förväntas bidra till en accelererad marknadspenetration genom tydliga försäljnings- och marginalsynergier.

Pilloxas lösning gör att även små och medelstora läkemedelsföretag kan arbeta med att digitalisera patientstöd i världens första SaaS-plattform utvecklad för detta ändamål. Tidigare har detta varit ett område som endast varit tillgängligt för större läkemedelsjättar. 

Pilloxa löser detta med en för bolagen enkel modell, även om det är en sofistikerad lösning som det ligger väldigt mycket arbete bakom. Pilloxas lösning kan i det närmaste liknas vid en ”drag-and-drop”-lösning för läkemedelsföretag som vill erbjuda en lösning för digitalt patientstöd. 

Pharma är den näst minst digitaliserade industrin som går igenom en massiv digital transformation nu. Normalt sett har små och medelstora läkemedelsföretag vare sig organisation, teknisk kompetens eller smidighet för att bli en framgångsrik leverantör av digitala tjänster. Små och medelstora läkemedelsföretag har begränsad budget för att investera i dyra mHealth-appar och digitala patientstödsprogram

Addera ett snabbt föränderligt och landsspecifikt regelverk som måste övervakas och uppdateras med jämna mellanrum så inser de flesta vilken utmaning dessa företag står inför.

Pilloxa har utvecklat en SaaS-tjänst som innebär att dessa läkemedelsföretag snabbt kan komma igång. Starttiden uppgår till mindre än en månad samtidigt som deras månadskostnad ligger så pass lågt som 25 000 kronor. Skall ett av dessa läkemedelsföretag utveckla en liknande e-tjänst bedöms det ta cirka ett och ett halvt år, till en betydligt högre kostnad. Pilloxa skapar således en möjlighet för dessa företag att till en låg kostnad nå ut till sin målgrupp samtidigt som det skapar repetetiva intäkter för Pilloxa. 

Lösningen är regulatoriskt och juridiskt baserad på standardiserad dokumentation vilket gör att det blir svårt för dessa företag att ta hem denna tjänst, eftersom de i dag har Pilloxa som sköter och kvalitetssäkrar dessa bitar. I och med att Pilloxas plattform är standardiserad är den enkel vilket är uppskattat bland användarna. Enkelheten gör dessutom att bruttomarginalen är hög. I dag ligger denna på cirka 46 procent men Pilloxas ledning tror att den kommer att stiga till 85 procent när plattformen automatiseras ytterligare.

Uppköpet av Pilloxa kommer att fattas av styrelsen, men de har emellertid f¨tt ett bemyndigande på den bolagsstämma som hölls den 28 september i år. Vi har av den anledningen valt att inte räkna med de positiva effekterna som Pilloxa kommer att medföra för iZafe-koncernen.

”24 % av befolkningen får minst fem olika receptförskrivna läkemedel / år”

Styrelse och ledning

iZafe har en strategiskt sammansatt styrelse. I styrelsen finns bland annat Dr. B.-O. Ahrstrom som har erfarenhet av strategiutveckling, omorganisation, refinansiering, omstrukturering, genomförande och överlämnande, det vill säga saker som iZafe just nu behöver. Han har även ett förflutet i ledningen för för företag med omsättning på över 600 MUSD, vilket gör att han även kan bidra till de affärsmässiga detaljerna i verksamheten. 

Richard Wolff är jurist med inriktning mot immateriella rättigheter, kommersialisering av immateriella rättigheter och affärsjuridik. Stor erfarenhet som bolagsjurist och konsult men även affärsutveckling och start-up-, scale-up-världen. Han har dessutom en lång erfarenhet från patentbyrå och advokatbyrå, vilket är kompetenser som adderar mervärden för iZafe.

Styrelsens vice ordförande, Göran Hermansson, har även han ett förflutet från Securitas. Han var tidigare var han ansvarig för affärsutveckling för verksamhetsområdet Care hos Securitas Direct, idag Verisure, som utvecklar larmlösningar för äldre som vill leva ett aktivt och oberoende liv i sitt hem. 

Slutligen finns Carolin Wiken som tillkom som ledamot så sent som 2022. Hennes specialområde är bolagskommunikation och finansiell kommunikation/investerarrelationer, med speciell expertis inom life science och kriskommunikation. Under sin karriär har Carolin växlat mellan rollen som rådgivare och interna roller på kommunikationsavdelningar på olika life science-företag. Just hennes kompetens kring kriskommunikation skall förhoppningsvis inte behövas i iZafe, men resterande kunskaper är sådant som många mindre företag inte lägger tillräcklig vikt på. 

I ett pressmeddelande som publicerades i september framgår att iZafes valberedningen föreslår att Björn Rosengren väljs till ny styrelseordförande på en extra stämma. Detta kommer som en följd av att nuvarande ordförande Joachim Källsholm meddelat att han ville avgå.

Björn Rosengrens bakgrund omfattar roller som näringsminister, landshövding och rådgivare åt Kinneviksfären. Idag är han bland annat styrelseordförande i Fastator och Studentbostäder.

Björn Rosengren som är född 1944, är av många känd för sitt arbete som fackföreningsman och politiker, men faktum är att han har en betydligt mer omfattande meritförteckning än så. Rosengren har bland annat varit ordförande för TCO 1982–1994, landshövding i Norrbottens län 1995–1998, tillförordnad arbetsmarknadsminister, kommunikationsminister och utrikeshandelsminister 1998 samt näringsminister 1998–2002. Efter valet 2002 meddelade han att lämnade sina politiska uppdrag och blev istället rådgivare åt Kinneviksfären. 

Rosengren är därmed en av få svenskar som arbetat på toppnivå inom politiken, fackföreningsrörelsen, statsförvaltningen och näringslivet. Han är i dag även ordförande i Norsk-Svenska handelskammaren med uppdrag att locka norska investerare till Sverige.

Ledning 

Anders Segerström, koncernens VD, har arbetat med affärsutveckling, försäljning och bolagsledning i flera olika roller sedan 2005. Han blev i januari 2017 VD för Sensec Personlig Säkerhet, och drev det till ett framgångsrikt och lönsamt bolag som förvärvades av MediRätt innan det ändrade namn till iZafe. Sensec Personlig Säkerhet köptes av iZafe för 8 Mkr och avyttrades för 14 Mkr, vilket visar att det skedde en betydande värdeökning under hans tid.

Tidigare var Anders affärsområdeschef för samma bolag och före dess försäljningschef på bredbandsoperatören Net1. Anders har en examen i Business Management från IHM Business School.

Henrik Windahl , som är business unit manager för Dosell, har bred erfarenhet av partner- och återförsäljarledet från stora börsnoterade bolag, till exempel Telia, Tele 2, Enento Group och kommer senast från Riddermark Bil. 

Bolagets CFO, Ida Almgren har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Därefter har hon mångåriga erfarenheter av arbete med och ansvar för affärsanalys och ekonomisk planering på etablerade bolag. Utöver det har Ida erfarenhet från arbete med tillväxtföretag och start-ups i olika utvecklingsskeden med fokus på bland annat strategiarbete och tillväxt. Ida kommer närmast från en befattning inom SAS där hon arbetat i en roll som Revenue Manager. Tidigare har Ida haft befattningen CFO på Thunderkick.

Vi skulle gärna se att ledningen ägde mer aktier än vad de gör i dag. Problemet är att det periodvis är svårt för styrelse och ledning i ett bolag som befinner sig i ett tillväxtskede att öka sitt innehav baserat på det regelverk som finns på de finansiella marknaderna. 

I det skede som iZafe befinner sig i just nu är det mycket som kan ha stor kurspåverkan och därför är styrelsen ofta med i insiderloggböcker. Ledning och styrelse får inte köpa en månad innan rapport eller om denna är med i en insiderloggbok. Vår förhoppning är emellertid att ledningen kommer att kunna öka sina innehav då ett sådant ägande sänder bra signaler till aktiemarknaden.

”80+ konsumerar i snitt 5,8 läkemedel / person”

Källa: Expedierade recept, helår Socialstyrelsens Läkemedelsregister

Aktien

iZafe Group är sedan 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, från och med 2019 med det nya namnet iZafe Group AB. Aktien handlades emellertid redan innan dess på Spotlight Stockmarket under namnet MediRätt sedan 2012. 

I dag finns det 70 874 308 aktier, varav 600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 76 274 308 röster där varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst. 

Aktieantalet kommer emellertid att öka inom kort. iZafe kommunicerade under slutet av augusti att företaget lagt ett bud på det onoterade bolaget Pilloxa AB, vilket i denna transaktion värderas till 30 Mkr. Sedan dess har aktiekursen stigit vilket kan tolkas som att aktiemarknaden ser de ökade värden som detta köp kommer att leda till. Vi har emellertid valt att inte räkna med de positiva effekterna som Pilloxa räknas medföra till iZafe-koncernen, då affären inte är slutförd ännu. Vi är emellertid av åsikten att den kommer att genomföras. 

Vi har av den anledningen endast räknat med ett aktieantal om 106 309 982 aktier, det vill säga dagens aktieantal samt de 35 435 674 som maximalt kan komma att tecknas till följd av det utestående teckningsoptionsprogram som beskrivs i nedanstående stycke.

Graf över iZafe-aktiens kursutveckling
Källa: Börsdata

Teckningsoptionen kommer att stärka kassan

Utöver de aktier som finns i iZafe finns även ett optionsprogram som går till inlösen under 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. Det finns 35 435 674 teckningsoptioner, och var och dem berättigar till att teckna en ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst aktiens kvotvärde 0,20 kronor och högst 2,25 kronor. 

I sämsta fall kommer dessa teckningsoptioner att tillföra iZafe dryga 7 Mkr, och vid dagens kurs ett belopp cirka 11 Mkr. 

iZafe anlitar Mangold Fondkommission som likviditetsgarant.

Ägare

Tabellen nedan visar Bolagets tio största ägare per den 31 mars 2022.

NamnA-aktierB-aktierAktier totaltInnehav %Röster %
Mangold Fondkommission AB08 946 6588 946 65812,62 %
11,73 %
Formue Nord Markedsneutral A/S05 152 7315 152 7317,27 %6,76 %
Carl Johan Merner, direkt och indirekt50 0004 328 4494 378 4496,18 %6,33 %
Avanza Pension03 346 8223 346 8224,72 %4,39 %
Peter Eggers03 074 0603 074 0604,34 %4,03 %
Sten Röing150 0002 501 1022 651 1023,74 %5,25 %
Göran Sjönell, direkt och indirekt375 0001 828 4062 203 4062,89 %7,31 %
Anders Segerström, direkt och indirekt01 829 1051 829 1052,58 %2,40 %
Nordnet pensionsförsäkring01 477 5071 477 5072,08 %1,94 %
David Eggers01 174 0701 174 0701,66 %1,54 %
Källa: Euroclear

”6-16 % av alla sjukhusinläggningar är läkemedelsrelaterade”

”Mer än var tionde person som är 75 år har tio eller fler läkemedel”

”Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård”

”Ungefär var tionde person som 65 år eller äldre och läggs in på sjukhus gör det på grund av läkemedelsbiverkningar”

Källa: Socialstyrelsens rapport ”Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre” från 2014

Marknaden

I dagsläget äter allt fler personer allt mer mediciner. Att ta medicin är en del av många människors vardag, och många människor tar olika mediciner för att behandla mer än ett hälsoproblem. En patient kan till exempel ta en statin för att sänka kolesterolet och en betablockerare för att kontrollera blodtrycket. Ju fler mediciner patienten tar, desto viktigare är det att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. Antingen glömmer patienten att ta sin medicin i tid eller överkonsumerar patienten, vilket betyder att patienten inte drar nytta av behandlingen och den kan potentiellt vara dödlig.

En åldrande befolkning och en ökning av kroniska sjukdomar ökar i sin tur efterfrågan på resurser från samhället för att tillhandahålla långtidsvård, oavsett om det är i offentliga vårdmiljöer eller i hemmet. Det förväntas att utgifterna för långtidsvård för äldre i EU kommer att öka från 1,7 % av BNP 2019 till 2,5 % av BNP 2050.

En lösning på denna utmaning är digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar som används av offentliga och privata välfärds- och vårdgivare. Dessa plattformar fungerar genom att integrera en rad olika tjänster, såsom fjärrövervakning av hälsotillstånd och personlarm. Digitala plattformar innebär att människor kan få vård där det behövs – i hemmet eller i den offentliga vårdmiljön – samt minska riskerna och möjliggöra proaktiv och individualiserad vård genom att använda data som genereras från de olika tjänsterna på plattformen.

I Sverige har personer över 80 år har i genomsnitt 5,7 läkemedel, och mer än var tionde person över 80 år har tio eller fler läkemedel konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting i rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet från 2010. Denna siffra har knappast blivit lägre.

I vår analys har vi endast valt att fokusera på diabetes när vi beskriver marknaden, detta då det är ett stort problem och är en sjukdom som drabbar många i västvärlden, såväl äldre som yngre. Diabetes är emellertid endast en av många sjukdomar som patienter tar mediciner emot, och kombinationen av olika sjukdomar och därmed läkemedel gör att problemet riskerar att bli mångdubbelt större. 

Ökad användning av läkemedel

I takt med att befolkningen åldras ökar användningen av läkemedel. Det är inte endast åldern som är faktor, även så kallade vällevnadssjukdomar som diabetes ökar i hela västvärlden och i utvecklingsländer. 

Bilden nedan visar förekomsten av diabetes typ-1 världen över. Till skillnad från diabetes typ-2 kan inte denna sjukdom behandlas och förebyggas genom kost och motion, utan det krävs en livslång medicinering.

Diabetes är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och autoimmun diabetes, eller typ 1-diabetes, innebär att kroppens eget immunförsvar förstört de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket leder till brist på insulin. Insulin är ett livsnödvändigt hormon som tillverkas av betacellerna i bukspottkörteln och som behövs för att kroppens övriga celler ska kunna tillgodogöra sig energin från maten när vi äter. En person med autoimmun typ 1-diabetes måste därför dagligen tillföra insulin i samband med måltid.

Karta över diabetes typ 1 i världen.
Förekomsten av typ-1-diabetes i världen. Bild: International Diabetes Federation, IDF.

Att tillförsäkra patienter med typ-1-diabetes adekvat tillförsel av insulin är den mest adekvata åtgärden för att upprätthålla god metabol kontroll. Alla patienter med typ-1-diabetes ska behandlas med insulin från diagnos.

En tid efter insatt insulinbehandling uppstår ofta ett minskat insulinbehov under en viss tid, den s k smekmånadsperioden eller remissionsfasen, då insulindosen måste sänkas. Denna remissionsfas beror på att patienten delvis återfår sin insulinproducerande förmåga.

Det är emellertid viktigt att insulinbehandlingen fortsätter, om dock med låga insulindoser, för att åstadkomma bästa möjliga betacellsvila och på så sätt förlänga remissionsfasen.

Insulineffekt

Insulinets insättande/maximala effekt och verkningstid varierar, beroende på insulinsort, insulinmängd samt injektionsplats.

Även många andra faktorer påverkar den subkutana insulinabsorptionen. Vid t ex hög temperatur och massage av injektionsplatsen absorberas insulinet snabbare.

Insulin absorberas också snabbare om det injiceras i buken jämfört med låret. Genom att blanda kort- och medelverkande insulin i olika proportioner kan insulineffekten varieras.

Faktorer som påverkar absorptionen:

 • Insulinsort
 • Omgivande temperatur
 • Injektionsplats
 • Massage av injektionsplats
 • Lipohypertrofi
 • Stress
 • Kroppstemperatur
 • Fysisk aktivitet

Som synes är det inte en statisk mängd medicin som en patient skall tillgodogöra sig varje dag. Diabetes är således en sjukdom där medicineringen som kan underlättas väsentligen med hjälp av digitala hjälpmedel. Detta är emellertid bara en av de sjukdomar där läkemedelsbehandlingen kan underlättas.

Redan 2019 omfattades cirka 200 000 patienter av offentligt finansierade dosdisponerade läkemedel. Antalet lär inte minska, något som diagrammet nedan visar med all tydlighet. Enbart i Sverige uppskattas det att 5 personer per dag avlider till följd av läkemedelsförgiftningar. Mörkertalet är sannolikt högre då det krävs att vården utreder dödsfallet, vilket inte alltid görs.

Vidare tvingas varje år mer än 35 000 personer äldre enbart i Sverige, till sjukhusvistelse orsakad av felaktig medicinering. Addera yngre personer och siffran blir betydligt högre. Sverige är vidare en liten marknad, uppskattnigsngsvis 0,15 procent av världens befolkning bor i Sverige. Extrapolerat skulle det innebära att det är 600 000 personer världen över som dör av läkemedelsbiverkningar varje år. Det finns emellertid ingen garanti för att denna siffra är korrekt, den kan vara betydligt högre än så. Vi har emellertid valt att ta med denna som ett räkneexempel för att visa att det finns ett behov av digitala lösningar och eHealth.

Antal personer 80 år eller äldre i Sverige
Antal personer 80 år eller äldre i Sverige. Källa: SCB, Statistikdatabasen 2018.

Ett stort intresse för digitala lösningar och e-hälsa

Det finns idag ett stort intresse för den typ av lösningar som iZafe och Pilloxa erbjuder. Intresset finns hos patienter som kommer ihåg att ta sin medicin, något som kan vara komplicerat när det rör sig om större mängder läkemedel. Läkemedelsbolagen ser fördelar då de kan sälja mer av sina produkter, samtidigt som det blir enklare för vården att följa patienterna. Ett mycket känt exempel är diabetesvården där patienterna snabbt kan koppla upp sig mot nätet. Det är emellertid ett område som trots stort intresse ännu inte är tillräckligt utbyggt. I dagsläget, speciellt efter covid-19-pandemin, har ansträngningarna för att ta till sig de fördelar som tekniken erbjuder ökat trots att det funnits lösningar under många år. Det finns nu stora förhoppningar om ett paradigmskifte hos alla inblandade.

De företag som kan nå ut tidigt kommer att ha stora fördelar, i alla fall initialt. De företag som har en bra lösning på problemet och kan erbjuda en produkt som tas emot av alla på marknaden berörda parter kommer sannolikt att uppvaktas av andra större aktörer. Vi har emellertid inte valt att räkna med uppköpscenariot i vår analys även om möjligheten till sådant inte skall uteslutas.

Folkmängd efter ålder och kön år 2021
Källa: SCB, Statistiska Centralbyrån

”Personer som är 75 år eller äldre hade år 2017 i genomsnitt 4,8 olika läkemedel, en ökning från 4,4 år 2005.”

”Mer än var tionde, 10,9 procent, av alla som är 75 år eller äldre har tio eller fler läkemedel.”

Källa: Nya siffror som läkaren Johan Fastbom på Socialstyrelsen tagit fram för Expressens räkning.

Ekonomi

iZafe Group AB ingår i en koncern bestående av koncernmodern iZafe Group AB och det helägda dotterbolaget Dosell AB. Tidigare fanns även det nu försålda dotterbolaget iZafe AB som såldes för 40 Mkr under 2020. Av den anledningen kan det förefalla att omsättningen i koncernen fallit kraftigt. 

Tidigare har koncernens intäkter huvudsakligen hänförts till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter genom iZafe AB. Årets intäkter hänförs uteslutande till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift. 

I och med att utvecklingskostnaderna under 2020 anses vara av ”vidareutvecklingskaraktär” aktiverades inga av kostnaderna utan har kostnadsförts. Pilloxa har inte särredovisat exakt vilka kostnader som avser själva produkten och vad som avser programvara, support etc. utan de redovisas under rörelsens kostnader. I dagsläget finns det aktiverade kostnader på cirka en halv miljon kronor i balansräkningen vilket är att betrakta som lågt. Det betyder att Pilloxas SaaS-modell kommer att vara än mer lönsam då den inte belastas av stora avskrivningar.

”En femtedel av alla inläggningar på sjukhusens medicinkliniker orsakas av läkemedelsförgiftningar eller biverkningar”

DN Insidan maj 2012. Yngve Gustavsson ”Medicinering av gamla är rena experimentverksamheten”

Prognos

Prognos för iZafe

Initialt kommer förvärvet av Pilloxa inte leda till annat än mindre kostnadsbesparingar. Båda bolagen kommer att fortsätta att arbeta med den försäljning som båda två har påbörjat. Verksamheterna har stora likheter, men är samtidigt väldigt olika när det gäller målgrupper. iZafe bör emellertid dra fördel av de nya verksamheten på flera sätt utöver rena kostnadsbesparingar. Vi har emellertid inte tagit hänsyn till några av dessa kostnadsbesparingar, inte heller för den ökade omsättningen som Pilloxa kan komma att bidra med. Orsaken är att köpet ännu inte är slutfört. Det kommer emellertid att genomföras under Q4 2022. Vi tror emellertid att det kommer att genomföras, men av försiktighetsskäl har vi valt att exkludera detta.

Värdering

Efter fullt utnyttjande av den utestående teckningsoptionen, kommer det att finnas 106 309 982 aktier i iZafe, vilket är det antal aktier vi valt att räkna på i vår DCF-modell. Vi har valt att arbeta med en relativt hög kalkylränta, tolv procent, vilket beror på att teknikbolag har haft en svår period. Den höga kalkylräntan kan anses som en bestraffning av iZafe vilket emellertid inte är fallet. Vår åsikt är att den höga kalkylräntan hjälper till att kompensera för den osäkerhet som dyker upp när framtida försäljning skall prognosticeras.

Just försäljningen är svår att prognosticera, men när den väl kommer så sker det vanligen i större volymer. I dag ser vi en del mindre försäljning, bland annat till B2C-segmentet genom Apoteket i Sverige. Den italienska marknaden som är större, och mogen att kommersialiseras varför vi ser att det är här iZafe kommer att rapportera en procentuellt hög försäljningsökning. 

iZafe har sedan 2019 bearbetat marknaden i Italien tillsammans med Remedio S.R.L. Syftet är att digitalisera läkemedelshanteringen genom att implementera system för dospåsar i kombination med Dosell, vilket är den trend som ses i USA och Norden. 

Sempli Farma som projektet kallas lyckades trots pandemin nå ut på den italienska marknaden, och sedan ett år tillbaka finns maskiner på plats för paketering av dospåsar. iZafe har genom Remedio S.R.L. påbörjat en aktiv marknadsbearbetning och försäljning mot 2 000 apotek i Italien. Det är i första hand B2C-marknaden som bearbetas, vilket betyder att det är de enskilda användarna som betalar för sin läkemedelsrobot. 

Marknaden finns, nu gäller det att ta andelar av denna 

Det finns en marknad för den typ av produkter som iZafe och Pilloxa erbjuder. Vad vi ser är emellertid en viss tröghet i försäljningen, vilket inte beror på att produkterna inte håller måttet utan för att köparna ännu inte riktigt vet hur de skall agera baserat på den juridik och den teknik som de måste förhålla sig till. I detta fall är köparna inte slutkonsumenten, utan landsting, kommuner och motsvarande organisationer. Vi ser således tanken på att erbjuda Dosell till privatmarknaden som ett bra sätt att nå ut. I och med detta så kommer en marknadsacceptans, vilket på sikt bör ersätta målgruppen. 

I vår analys har vi valt att fokusera på Sverige, Norge och Italien, då det är i dessa länder som iZafe kommit längst. Försäljningen i Finland kan emellertid komma att överraska positivt varför det värde som vi kommit fram till i vår DCF-analys då kan komma att behöva upprevideras. Vi har emellertid valt att inte lägga någon större vikt vid detta land då det till dags dato inte har kunnat rapporteras någon större aktivitet på denna marknad. Vi är emellertid övertygade om att denna kommer att sätta fart även där. 

Historiskt sett har försäljningen i iZafe varit mycket högre, men mer fokuserad på andra produkter, huvudsakligen försäljning av larm- och säkerhetsprodukter genom det nu avyttrade dotterbolaget iZafe AB. De två senaste årens intäkter hänförs uteslutande till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels genererar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift. 

Vi ser i den senaste kvartalsrapporten att försäljningen under det första halvåret 2022 är högre än vad den var under hela 2021. Vi ser det som ett tecken på att försäljningen i Italien stärks, samtidigt som samarbetet med Apoteket börjat generera intäkter. Under juni månad levererades ett större antal läkemedelsrobotar till Apoteket som sålt slut på sitt lager. Detta bidrar till att vi gör en försiktig bedömning att iZafe kommer att kunna rapportera en försäljning som kraftigt överstiger 2021 års försäljning. Vi har för år 2022 valt att kalkylera med att iZafe kommer att kunna öka försäljningen med 200 procent.

200 procent låter visserligen väldigt högt, men det motsvarar en försäljning på knappa 1 130 Tkr. Den totala försäljningen innebär en dubblad försäljning som rapporterades under det första halvåret 2022. Nedbrutet på detta sätt är det att betrakta som en låg tillväxt även om det i procent är en kraftig tillväxt.

Vi har valt att prognosticera att försäljningen ökar till knappa 4 000 Tkr under 2023, då vi tror att det italienska samarbetet på allvar börjar bära frukt. Även samarbetet med Apoteket bör ge en liknande utveckling, även om den svenska marknaden är betydligt mindre än vad den är i Italien.

Även den norska marknaden bör kunna komma att bidra till en ökad försäljning under de kommande åren. Norge har varit svårt för många utländska företag att bearbeta under pandemin, främst på grund av de hårdare sättet att hantera gränserna som de norska myndigheterna använde sig av. 

iZafe har tidigare, tillsammans med Hepro vunnit den största nationella upphandlingen av digitala hjälpmedel någonsin i Norge. Upphandlingen omfattade inköp av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till 62 norska kommuner. Läkemedelsroboten har i sin helhet ett godkännande för den norska marknaden.

Corona-pandemin har medfört att kommunernas processer kring beställningar har fördröjts något och sker därför senare än beräknat. Vi räknar med att detta sker under 2023 och 2024. En tidigare försäljning ser vi som en positiv överraskning som bör leda till en ytterligare uppvärdering av iZafe.

Vi bedömer att resultatet kommer att fortsätta vara negativt såväl i år som kommande tre år. Det är emellertid inte resultatet som påverkar värderingen av en tillväxtaktie som iZafe. Att köpa en aktie som iZafe baserat på p/e-tal är inte rimligt, det är istället en kraftig tillväxt som talar för att aktien skall värderas upp. 

Faktum är att det först 2025 som vi ser att kassaflödet blir positivt. Under denna period ser vi emellertid att försäljningen ökar kraftigt. I vårt försiktiga scenario ser vi en försäljning på 16 Mkr detta år. Ett mer positivt scenario skulle öka denna siffra betydligt. Vi väljer emellertid att inte räkna på ett sådant då vi anser att vårt försiktiga scenario med all tydlighet visar på de betydande övervärden som finns i iZafe-aktien.

Även med de hårda krav vi ställt på aktien och bolagets framtid är iZafe att betrakta som undervärderad. Ett relevant värde hamnar, baserat en procentuellt kraftig försäljningsökning som emellertid är i högsta grad försiktig, och sannolikt kommer att överskridas, anser vi att värdet på iZafe-aktien ligger på 1,25 kronor. Det finns emellertid all anledning att anta att det kan komma att revideras upp i takt med att nya ordrar kommuniceras till aktiemarknaden.


Black River Corporate Finance har av styrelsen i iZafe Group AB (publ) anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Black River Corporate Finance har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter på ett sådant sätt att dessa möter de regler och krav som svensk aktiemarknad ställer på noterade bolag.

Vare sig Black River Corporate Finance eller någon av Black River Corporate Finances anställda eller frilansande analytiker äger aktier i iZafe Group (publ).

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Black River Corporate Finance tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Black River Corporate Finance garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Intressekonflikter

Black River Corporate Finance strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Black River Corporate Finance ställning som oberoende.

Black River Corporate Finance erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder vi:

 • Annonsering via banners och utskick
 • Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Black River Corporate Finance

Black River Corporate Finances analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Black River Corporate Finance lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Black River Corporate Finance tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Black River Corporate Finance tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Black River Corporate Finance analyserar. Kunden bör därför endast beakta Black River Corporate Finance som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Black River Corporate Finance försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Black River Corporate Finance att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Black River Corporate Finance prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Black River Corporate Finance friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad av Black River Corporate Finance.

Material publicerat på/av Black River Corporate Finance är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Kategorier
Analys

LC-Tec: Ytterligare en kund väljer att gå över till serieproduktion

 • Ännu en kund väljer att gå över till serieproduktion
 • Genomför fullt garanterad och offensiv nyemission
 • Rapporterar vinst för sista kvartalet 2021
 • Lämnat in en patentansökan för en ny produkt inom affärsområdet Kamera 
 • Gynnas när biografmarknaden öppnar upp igen
 • Intresse från amerikanskt teknikföretag

Det lilla teknikbolaget LC-Tec har under många år varit listat på Nordic Growth Market, där aktien länge flugit under radarn. Sedan vår initieringsanalys  har aktien varit en av få på den svenska börsen som värderats upp kraftigt. Vi tror emellertid att det finns ytterligare att hämta i detta företag för en långsiktig placerare, speciellt efter att styrelsen valt att kommunicera en mycket offensiv nyemission

LC-Tec arbetar med optiska komponenter baserade på flytande kristall och har mer än trettio års erfarenhet av denna verksamhet. Nyligen investerade bolaget i ny utrustning som gör det möjligt att öka produktionen, till lägre kostnad. Redan under det första kvartalet 2022 kommunicerade en av LC-Tecs kunder att de väljer att gå över till serieproduktion vilket medför att vi kommer se direkta effekter av denna investering.

Tidigare stod 3D-marknaden, bland annat i form av glasögon till biografmarknaden, för en stor del av intäkterna. Det är emellertid inte det som kan öka omsättningen och driva värdet på detta bolag. Det är istället segmenten Smarta Glasögon och Kamera som kan komma att vara de stora värdedrivarna i detta bolag och har ökat under coronapandemin.

I dagsläget sker regelbundna leveranser till ett flertal ledande kameratillverkare. Redan i dag finns det ett stort antal prototyper ute hos kunder och första av dessa kunderna väljer att gå över till serieproduktion. Ännu så länge är det endast mindre serier, men det skall ses som gynnsamt med tanke på att kunderna nu väljer serieproduktion. På sikt gör vi bedömningen att dessa serier kommer att bli större, vilket i sådant fall skulle få en positiv effekt på resultatet för LC-Tec.

Att öka produktionen kommer att kosta då kapital måste bindas upp i maskiner, lager och kundfordringar bland mycket annat. Det bör även leda till ett ökat resultat, och därmed en högre värdering av aktien.

En ytterligare bonus, som vi emellertid valt att inte ta någon hänsyn till i vår analys, är det förs diskussioner mellan ett amerikanskt teknikföretag och majoritetsägarna där det amerikanska företaget har visat intresse för att förvärva aktierna i bolaget. Det finns dock inget konkret bud eller ingånget avtal om eventuell försäljning. Styrelsen har inga indikationer på om det kommer att läggas ett bud eller inte. Att gå från diskussioner till att verkligen genomföra en affär är ett stort steg, men sker det är det bättre att vara ägare av aktien än inte.

Antal aktier17 272 413
NoteringNGM Nordic SME
StyrelseordförandeIngvar Andersson
Största ägare (%)K-Svets Venture AB, 39,1 %
Webbwww.lc-tec.se
Market Cap73,0 Mkr
RekommendationKöp
RiskHög
PotentialMycket hög

Beskrivning av verksamheten

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik (eng. liquid crystal ”LC”). Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. 

LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB (publ) är noterat på NGM Nordic SME.

LC-Tec-koncernen bestod per den 31 december 2020 av totalt två bolag, moderbolaget LC-Tec Holding AB (publ) och det helägda dotterbolaget LC-Tec Displays AB, som båda är belägna i Borlänge i Dalarna.

Historik

LC-Tec har en lång historik. Redan 1988 grundades dåvarande LC-Tec Automation med syfte att utveckla och tillverka produktionsutrustning för LCD-tillverkning. 1992 grundades LC-Tec Displays i syfte att hitta nya användningsområden för den LCD-teknik som Åke Hörnell utvecklat för användning i svetshjälmar med automatiskt nedbländande glas. Detta bolag ingår inte längre i koncernen även om verksamheten gör det.

1993 kom sedan LC-Tec Holding att bildas. Bolaget blev koncernmoder till dotterbolaget LC-Tec Displays AB.

1999 kom bolaget att uppföra en tillverkningsenhet för produktion av linser för LCD-displayer.

2003 kom koncernen att förvärva delar av amerikanska Vizta 3D. Samma år kom bolagets aktie att börja handlas på den marknadsplats som hette NGM Nordic OTC, en föregångare till dagens marknadsplats NGM Nordic SME.

Produkter och marknad

LC-Tec är verksamt på ett flertal marknader som skiljer sig åt. LC-Tec säljer i första hand till företag och kunderna finns framför allt utanför Sverige, exportandelen av den totala omsättningen är 97 procent.

LC-Tec har fyra olika affärsområden indelade efter de olika marknader som bolaget är verksamma på; Kamera, Smarta Glasögon, 3D och R&D.

Försäljningen inom de olika områdena har utvecklats enligt nedan sedan början av 2018. Som synes ökar Kamera och Smarta glasögon, medan 3D minskar drastiskt, framför allt beroende på coronapandemin.

Intäkter för LC-Tec per verksamhetsområde

Kamera

Arbetet inom detta affärsområde är fokuserat mot så kallade varierbara ND-filter, som kan byggas in i kameror eller användas som en tillsats. LC-Tecs patenterade PolarView-filter möjliggör elektronisk kontroll och fjärrstyrning, och ändringen från en ljusnivå till en annan är mycket snabb. Detta förenklar fotografens vardag och ökar möjligheten att ta bättre filmer.

Regelbundna leveranser sker till ett flertal ledande kameratillverkare. Dessutom har LC-Tec kontakt med en mängd potentiella nya volymkunder där optimering av filtret till deras produkter pågår. 

Smarta glasögon

LC-Tecs PolarView-teknik erbjuder högre ljusgenomsläpp vilken också gör den lämplig för användning i olika smarta glasögon. Filtren kan användas i avancerade dimbara sol- och sportglasögonen, i medicinska glasögon, samt i AR-glasögon.

Utrustade med ljussensorer kan smarta glasögon mycket snabbt anpassa sig efter rådande ljusförhållanden vilket maximerar bekvämligheten för användaren.

Inom detta område har LC-Tec samarbete med ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för respektive aktörs produkt.

Glasögonglas från LC-Tec

3D

LC-Tecs patenterade 3D-komponent PolarSpeed marknadsförs och distribueras exklusivt genom samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) och deras system DepthQ. Detta system används huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden. De flesta systemen levereras till distributörer i Europa och Mellanöstern. 

R&D

Detta är ett av LC-Tecs strategiskt viktiga affärsområden. Försäljning av produkter är liten, men stadig, och sker till avdelningar för forskning och utveckling i flera olika branscher över hela världen. Närvaron i detta mycket mångfacetterade segment gör det möjligt att tidigt identifiera nya möjliga applikationsområden för LC-tekniken. 

Här samarbetar bolaget med olika kunder för att optimera tekniken och därmed utvärdera olika nya applikationer. Genom att ha ett aktivt arbete i detta område ökar bolagets möjligheter att identifiera morgondagens produkter. 

Övrig försäljning

Övrig försäljning innefattar mindre volymer av produkter som exempelvis används i displayer och lasersvetsmikroskop. Dessa marknader har en relativt jämn försäljningsutveckling.

Nettomsättning 2021

LC-Tecs försäljning per geografi

Marknad

Marknaden för utrustning till biografkedjor är mycket specialiserad. Det finns ett fåtal företag som levererar utrustning för att kunna visa 3D-film. Tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design har LC-Tec en etablerad position inom denna marknad som en av de större leverantörerna på global nivå. Detta är LC-Tecs mest mogna marknad och det stora genombrottet kom år 2010 med 3D-filmer på biografer i och med filmen Avatar. LC-Tecs utrustning finns på mer än 3 000 salonger, främst fördelade över Asien, Europa och Mellanöstern. Marknaden har under senare år stabiliserats. 

Inom kameraområdet inriktar sig LC-Tec mot avancerade kameror, framför allt professionella filmkameror. Där finns ett antal specialiserade företag, men även de större kameratillverkarna som har exklusiva modeller i sina produktprogram. LC-Tec säljer så kallade varierbara ND-filter på denna marknad och är en av ett ytterst begränsat antal leverantörer av sådana filter. Denna marknad är större än den för utrustning för visning av 3D-film.

Inom kameraområdet så finns det ett antal tillverkare av avancerade film/videokameror, och i stort sett alla är potentiella kunde till LC-Tec (och redan nu levererar LC-Tec nu prototyper till för deras inkvalificering). 

Marknaden för AR (Augmented Reality) är ännu inte etablerad, men förväntas av de flesta analytiker bli mycket stor. De flesta konsumentelektronikföretagen, och även nystartade företag, utvecklar nu glasögon som ska kunna användas för AR. I många fall kan filter från LC-Tec förbättra funktionen i dessa glasögon och LC-Tec arbetar med flera av de aktuella, ledande företagen. Än så länge levereras enbart prover för utvärdering och prototyper. Utvärdering sker av såväl LC-Tecs produkt som LC-tekniken som möjlig teknik. Om det visar sig att LC-Tecs unika lösning är den optimala tekniken skulle detta vara ett viktigt genombrott och möjliga framtida serieleveranser skulle innebära väsentligt ökade volymer för LC-Tec.

DisplaySearch som är en ledande leverantör av branschinformation för display- och 3D-marknaden uppskattar att passiva glasögon för 3D-biografmarknaden kommer att fortsätta att dominera på grund av de billiga glasen. Det krävs emellertid en sofistikerad aktiv 3D-komponent i form av en stor lins som integreras i projektorsystemet och är nödvändig för att de billiga passiva glasögonen skall fungera.

De aktiva glasögonen kräver ingen 3D-lins i projektorn eftersom dessa smarta glasögon har en egen elektronik som sköter bildsepareringen mellan höger och vänster öga.

Konkurrenter

Produktionen av linser till 3D-glasögon domineras av fem tillverkare i Kina, däribland Truly som är världens största tillverkare av 3D-produkter. I Europa har inte LC-Tec hittat någon direkt konkurrent som kan erbjuda liknade produkter som bolaget tillhandahåller. Allt fokus ligger emellertid numera på projektorerna som LC-Tec utvecklar.

På marknaden för 3D-projektorsystem har LC-Tec huvudsakligen en konkurrent i amerikanska RealD som konkurrerar med LC-Tecs distributör Lightspeed, Design, Inc.

Styrelse och ledning

Styrelse

LC-Tec har till skillnad från många mindre bolag en genomtänkt styrelse som även om den är liten kan bidra till utvecklingen av företaget. 

Styrelsens ordförande, Ingvar Andersson, har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och investera i unga företag samt andra former av kommersialisering av forskningsresultat. Ingvar har flera års erfarenhet av ledande befattningar inom stora multinationella företag inom FoU, design, affärs- och produktutveckling. 

Han är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har en doktorsavhandling i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. Övriga positioner är ordförande i Acosense AB (publ) och styrelseledamot i AB Chalmersinvest, Venture Solutions Sverige AB och Hans E Olsson Stiftelse. 

En av bolagets större ägare, Åke Hörnell, återfinns också i styrelsen. Han är en innovatör som  sedan mer än 40 år engagerat sig inom produkt-, teknik- och affärsutveckling, främst inom LCD och elektrooptik. Han utsågs till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola 1996 för utveckling och kommersialisering av automatiska nedbländande svetshjälmar. 

Sedan den senaste bolagsstämman har styrelsen utökats med en person, Anders Björkman. Han är även medlem av styrelsen i Kaelus AB, som tidigare hette Microdata Telecom. Han har varit verksam inom telekomsektorn i cirka 25 år. Precis som i LC-Tecs fall är den en bransch som arbetar med långa ledtider och komplicerade produkter med hög teknikhöjd. 

Slutligen finns Anna Weiner Jiffer i styrelsen. Hon har bred erfarenhet av affärsutveckling och entreprenörskap i tvärvetenskapliga miljöer från flera branscher, inklusive medicinsk utrustning, fastigheter, tillämpad fysik, detaljhandel, textilier, belysning och högteknologiska nystartade företag. Anna har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. 

Övriga befattningar är Senior Management Consultant på Serendipity AB, ordförande Beans In Cup AB, ordförande HållbarTillväxt AB, styrelseledamot Railcare Group AB (publ), och styrelseledamot Berotec AB. Hon har även haft ledande positioner på IKEA och fastighetsbolaget Kungsleden. 

Ledning

Ingen i ledningen är känd för oss sedan tidigare, vilket förklaras av att LC-Tec är ett relativt okänt bolag, som dessutom har behållit sin personal under lång tid. Med ett enda undantag har hela ledningsgruppen arbetat på LC-Tec i många år.

Bolagets vice VD, Jesper Osterman, började redan 2010, och har bidragit till flera av bolagets patent. Han har en doktorsexamen i teknikvetenskap från Uppsala universitet och är huvuduppfinnaren av LC-Tecs PolarSpeed- och PolarView-patent. Han var tidigare VD för bolaget, men valde att kliva ned då han och företaget ansåg att LC-Tec behövde en annan typ av VD, och att Jespers kompetens inte kom till sin rätt som VD. Tanken är att han skall bistå en ny VD som kanske kan skapa mer synlighet och öka värdena.

I slutet av oktober 2021 kommunicerades att LC-Tec har rekryterat en ny verkställande direktör, Paula Bergman som ny VD för bolaget. Hon tillträdde tjänsten den 15 november 2021. Paula har erfarenhet från flera ledande och strategiska befattningar i små och medelstora företag, samt från större koncerner som Siemens, Fortum och Scania. Hon har utbildningar från Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. 

Jesper Osterman, tidigare VD som övergått till att vara vice VD med fokus på försäljning och vidare affärsutveckling tillsammans med Paula och resten av organisationen.

Britta Backlund ansvarar för prototyptillverkning och produktionsanpassning på LC-Tec. Hon har varit en del av företaget sedan 1998 och är expert på avancerade tillverkningsprocesser. Hon har tidigare haft en annan position i bolaget, men klev ned från denna. Återigen, det är inget vi sett tidigare. 

Alexander Vigander är utvecklingsansvarig och har till uppgift att ta fram nya produkter och identifiera nya applikationsområden på LC-Tec. Han har en civilingenjörsexamen i materialteknik från KTH och stor erfarenhet av kundnära utveckling

Samtliga i såväl styrelse som ledning äger aktier i LC-Tec. I vissa fall är inte aktieinnehaven så pass stora, men de finns där, något som inte alltid är fallet i andra bolag. 

Vi skulle emellertid vilja se att aktieinnehaven ökas. De ligger i flera fall på relativt låga nivåer och har legat kvar på samma antal under flera år. Vi ser ett positivt signalvärde i att dessa ökas löpande.

LC-Tec, aktien

LC-Tecs aktie är sedan september 2003 upptagen till handel på NGM Nordic SME där aktien handlas under kortnamnet LCT. Innan dess handlades aktien på den så kallade SBI-listan sedan oktober 2000. Antalet aktier i bolaget uppgår till 17 272 413 stycken. Samtliga aktier har lika rätt till röster och andel av bolagets tillgångar och resultat. Samtliga aktier är fullt betalda. Företaget innehar inga egna aktier. Vid utgången av 2021 uppgick LC-Tecs börsvärde till 50 Mkr, baserat på senaste betalkurs.

I dagsläget finns det inga teckningsoptioner i LC-Tec, inte heller några konvertibelprogram som leder till framtida utspädning. I den nyligen kommunicerade emissionen kommer det emellertid att tillkomma teckningsoptioner som kommer att tillföra LC-Tec kapital även under 2023.

Det finns inte heller något avtal med någon Mentor, något som bolag på NGM Nordic SME kan ha, men med den långa erfarenhet som ledningen i detta bolag har är det inte något som behövs för LC-Tec.

ÄgareAktierAndel %
K-Svets Ventures AB6 751 48139,12 %
Hörnell Teknikinvest AB*2 957 53117,14 %
Chalmers Ventures AB**1 605 9269,30 %
Magnus Nilsson1 000 0005,79 %
Ulrick Havndrup (Danmark)396 8912,30 %
Ingvar Andersson300 0001,74 %
Daniel Gluch (Norge)239 1611,39 %
Lilla Kopparberg AB230 8331,34 %
Åke Hörnell*181 6871,05 %
Mayumi Hörnell173 6281,01 %
ALMI Företagspartner AB153 8780,89 %
Övriga cirka 1 100 aktieägare3 268 71518,94 %
Summa17 259 731100,00 %
Källa: Euroclear

*Styrelsemedlem 

**Sedan i höstas har LC-Tec Holding AB tredje största ägare Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola gjort en koncernintern transaktion av sitt innehav i LC-Tec Holding AB. Som en effekt av detta äger Chalmerssiftelsen aktierna i LC-Tec genom det helägda dotterbolaget Chalmers Ventures AB. Samtliga 1 605 926 st aktier ingick i transaktionen. Formellt sett är det ett ägarbyte, men huvudmannen är densamma.

Under april 2022 kommunicerade LC-Tecs styrelse att denna beslutat om att genomföra en offensiv företrädesemission där fyra gamla aktier ger rätt att teckna två nya till en kurs om 2,19 SEK. Varje tvåtal tecknade aktier ger dessutom tecknaren en vederlagsfri teckningsoption, vilken ger rätten att teckna en ny aktie till 60 procent av den vägda betalkursen. Detta medför att det totala antalet aktier i LC-Tec kan komma att öka till 30 226 722 aktier. 
LC-Tec-aktiens kursutveckling
Källa: Börsdata

Möjligheter och risker

Marknaden för utrustning till biografkedjor är mycket specialiserad. Det finns ett fåtal företag som levererar utrustning för att kunna visa 3D-film. Tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design har LC-Tec en etablerad position inom denna marknad som en av de större leverantörerna på global nivå, med högsta prestanda på sina produkter. Detta är LC-Tecs mest mogna marknad och det stora genombrottet kom år 2010 med 3D-filmer på biografer i och med filmen Avatar. 

LC-Tecs utrustning finns på mer än 3 500 salonger, främst fördelade över Asien, Europa och Mellanöstern. Marknaden har under senare år stabiliserats och börjar bli mättad, varför försäljningen väntas minska i detta område.

Inom affärsområdet 3D kunde LC-Tec tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) konstatera att försäljningen av polarisationsmodulatorn PolarSpeed på den internationella biografmarknaden minskade avsevärt jämför med föregående års. Detta till direkt följd av coronapandemin, men även till följd av den patenttvist Lightspeed är indragen i. Lightspeed är i nuläget förhindrade att sälja vissa av sina produkter innehållande LC-Tecs komponenter i Tyskland. Lightspeed har bemött förbudet och förväntar sig att det upphävs. Det är dock oklart när det kan ske, varför försäljningen drabbas, inte bara i Tyskland utan även på andra geografiska marknader. Det råder ännu oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. De system som levererades under året gick främst till distributörer i Asien, Europa och Mellanöstern.

Om Lightspeed löser problemen med denna patenttvist kan det komma att leda till att försäljningen i Tyskland, Europas största ekonomi, åter tar fart. En eventuell försäljningsökning kommer även att drivas av att de sociala restriktionerna i Europa och världen minskar. Det gör att även ett moget verksamhetsområde kan komma att rapportera en försäljningsökning.

Den stora möjligheten ligger så klart i att öka försäljningen. Här tror vi att det kan komma att ske, det finns redan tecken på att LC-Tecs kunder är intresserade av att implementera företagets produkter i sina kameror. Ordrarna har emellertid varit av mindre karaktär, vilket är förståeligt. 

Under det andra kvartalet 2021, uppgick försäljningen av kamerarelaterade produktet till 0,80 Mkr, vilket är en imponerande fördubbling jämfört med 2020. LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView stod för den största delen av försäljningen och ett antal leveranser skedde till två kinesiska kameratillverkare. Kunderna integrerar filtret i exklusiva videokameror främst för filmindustrin. Dessutom levererades prototyper till ett flertal kunder som överväger att börja använda LC-Tecs produkter i sina kameror. En av dessa indikerar potentiell produktlansering i slutet av innevarande år. Det är en relativt kort process jämfört med vad som normalt sker i detta företag, och kan komma att leda till att rapporten för det fjärde kvartalet 2021 blir en intressant läsning.

LC-Tec är ett bolag som är beroende av nyckelpersoner, och med tanke på den höga specialisering som finns i detta bolag är det inte bara ledningen som faller in under detta begrepp. Det gör det svårt att ersätta en medarbetare från en dag till en annan. Bolagets verksamhet finns i dag i Borlänge, Dalarna vilket kanske inte är en ort som är lätt att få folk att flytta till om det saknas vänner och släktingar i närområdet. LC-Tec har emellertid inte haft några problem med att attrahera personal, inte heller att behålla befintliga anställda. 

LC-Tec säger att de vill att deras personal skall bo i närområdet, och uppskatta det. Tydligen har det fungerat. Ett bra exempel på detta är att bolaget har rekryterat en ny verkställande direktör som tillträder inom kort och att nuvarande verkställande direktör och koncernchef, Jesper Osterman kommer att fokusera på kundkontakter och affärsutveckling, och även vara vice VD. Han stannar således kvar i bolaget. 

Detta är inte första gången det händer i LC-Tec. Tidigare produktionschef Britta Backlund tillträdde nyligen en nyinrättad tjänst som ansvarig för prototyptillverkning och produktionsanpassning av nya produkter. Ansvarsuppdelningen av specificerade och nya produkter bedöms vara en förutsättning för att kunna hantera ökade produktionsvolymer. 

Vi har under det senaste året sett hur många tekniska företag har tvingats meddela att de inte kan möta alla sina ordrar, bland annat på grund av transportsvårigheter, men också på grund av brist på halvledare. 

I de produkter som LC-Tec säljer finns inga halvledare, men det kan finnas i produkter som tillhandahålls av företag som köper från LC-Tec.

Bolaget har inte heller sett några större problem när det gäller transporter. LC-Tec köper främst glas, en del rätt speciella sorter, diverse kemikalier inklusive ”flytande kristall”, kontaktledningar mm. Det finns inga rapporterade brister på dessa insatsvaror. I en del fall med större volymer köper LC-Tec från underleverantörer i Asien, och de har motsvarande situation. Eftersom bolagets produkter är små och lätta så kan de flygfraktas varför containerbristen i världen inte har haft någon påverkan på LC-Tec.

Svagheter

Det största problemet som vi ser med LC-Tec är bolagets informationshantering. Den är bra, men vi tror att en ökad synlighet är av godo. De mindre marknadsplatserna är fulla av mindre teknikbolag som genomför nyemissioner varje eller i alla fall vartannat år. LC-Tec tillhör emellertid inte den kategori som spenderar aktieägarnas pengar utan eftertanke. Under de senaste tio åren har detta bolag inte genomfört några nyemissioner alls.

Istället har bolaget valt att hålla i pengarna och sälja sina produkter där de kan. Som en följd av detta har LC-Tec inte varit ute på road shows, och inte heller presenterat sig aktiemarknaden. Sådana aktiviteter kostar förvisso pengar, och aktieägarna uppskattar sannolikt att pengar inte spenderas i onödan. Vi tror emellertid att detta bolag inte skulle må dåligt av att synas mer då detta skulle öka likviditeten och aktiemarknadens kännedom om aktien. 

Att ständigt gå till aktiemarknaden och be om ytterligare pengar kan fungera några gånger om det är ett ”förhoppningsbolag” med framtiden framför sig. LC-Tec har funnits länge, och styrelsen har kommunicerat att för att LC-Tec skall gå till marknaden för mer pengar krävs att bolaget har ett riktigt bra case med rejäl tillväxt. Vi har inte sett detta ännu, men det kan komma i samband med att ny ordrar kommuniceras. 

Visst har LC-Tec snålat under flera år, men det har sannolikt inte fördröjt bolagets utveckling. Det är snarare deras kunder som har behövt tid för att kunna utveckla slutprodukter där LC-Tec produkter kommer till sin rätt.

Detta är emellertid en risk, försäljningen i detta bolag påverkas starkt av när dess kunder kan sälja till sina kunder. Det kan argumenteras för att LC-Tec av den anledningen är beroende av sina kunders agerande. Det går emellertid att hävda att dessa kunder sitter i knät på LC-Tec då de behöver bolagets specialutvecklade produkter för kunna sälja sina egna produkter.

Vi har synpunkter på informationshanteringen. Den är bra, ingen tvekan om detta, och den uppfyller med råge de krav som såväl Aktiespararna som marknadsplatsen Nordic Growth Market ställer på bolagen. Återigen, litet mer arbete på detta område skulle minska riskpremien och öka likviditeten då aktiemarknadens aktörer får en ökad kännedom om aktien. 

Vi påtalar återigen, bolaget gör inget fel i dag, men de kan göra mer rätt vilket kommer att göra att värderingen stiger. Vi inser emellertid problematiken, i mindre bolag finns inte alltid de personella resurserna, och det är bättre LC-Tec fokuserar på sin kärnverksamhet.

Uppdatering

I december 2021 kommunicerade LC-Tec att företaget lämnat in en patentansökan till den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten avseende en ny produkt inom affärsområdet kamera. Ansökan beskriver designen för ett LC-baserat diffusionsfilter, även kallat mistfilter, som vid lyckad utveckling skulle innebära en ny produktgrupp för företaget. Denna typ av effektfilter används främst vid filmning och är bland annat populära inom filmindustrin och skulle ytterligare öka företagets exponering mot denna marknad. 

Tittar vi på omsättningen för det sista kvartalet 2021 ser vi att denna ökade till 5,4 Mkr jämfört med samma period 2020 då samma siffra låg på 5,0 Mkr. Rörelseresultatet var fortfarande negativt, -1,2 Mkr, men en klar förbättring jämfört med 2020 då samma siffra hamnade på -1,9 Mkr. Det finns emellertid två intressanta saker i denna rapport, dels att LC-Tec faktiskt redovisade en vinst på sista raden, dels vad bolagets nytillträdda VD Paula Bergman säger.

Resultatet före skatt slutade på 0,8 Mkr, vilket resulterade i en vinst per aktie om 0,04 SEK (f å -0,11 SEK). Det är en helt reserverad tilläggsköpeskilling som kom att betalas ut under det fjärde kvartalet 2021. Denna tilläggsköpeskilling om två miljoner kronor uppstod i samband med en avyttring av ett dotterbolag under 2016. I och med att fordran tidigare varit reserverad så innebär detta ett tillskott i såväl resultat som kassaflöde.

Resultatrapporten är emellertid historisk den dagen som den publiceras. Det är istället i VD-ordet som det finns mer, framåtblickande information att ta del av. 

”Det är nya tider på LC-Tec. Vi är på gång, mitt i förberedelsefasen, för tillverkning av högre volymer. Vi ökar antalet anställda, implementerar produktionssystemet Monitor, gör studier över hur vår produktion kan öka i kapacitet och bli mer effektiv, och har påbörjat arbetet för att bli ISO-certifierade”, kommenterar vd Paula Bergman.

Under tiden fortsätter affärsområdet Kamera att växa.

”Under året har vi levererat vårt patenterade ND-filter PolarView, som integreras i exklusiva kameror, till såväl befintliga som nya kunder. Redan nu har vi kunder som planerar produktlanseringar under 2022, så vi behöver förbereda oss för ökade volymer”, säger Bergman.

I januari i år kommunicerades en order på nästan 2 Mkr, där ännu en kund väljer att gå över till serieproduktion. Enbart denna order svarar för nästan tio procent av omsättningen i LC-Tec. Sannolikt kan det komma ytterligare affärer i denna, eller på större belopp. Vi drar slutsatsen av detta eftersom LC-Tec visat sig vara offensiva. 

För att klara större ordervolymer, främst inom affärsområdet Kamera, gjorde LC-Tec i slutet av 2020 en maskininvestering på motsvarande 1,1 Mkr. Maskinen förväntas öka produktionskapaciteten samtidigt som tillverkningskostnaden sänks och togs i drift under första kvartalet 2021.

Addera att bolaget har anställt personal. Detta görs inte om ett bolag inte förväntar sig att det skall komma ordrar i framtiden, eftersom personal är en kostnad som inte är helt enkel att dra ned på direkt. Större ordrar måste kommuniceras marknaden, men inte offerter. Vår gissning är således att de offerter som ligger, och de provordrar som finns, tagits emot väl, även om kunderna ännu så länge inte har lagt några ordrar. I ordern från i januari ser vi att det sägs att LC-Tec och kunden har under de senaste åren tillsammans utvecklat och anpassat LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView enligt kundens specifika krav. Sannolikt är det denna typer av anpassningar som dragit ut på tiden, något som alltid görs när det skall ske anpassningar då det är så pass mycket som måste kvalitetssäkras och kontrolleras.

Vi vet inte heller vilka företag som det handlar om, men av de aktiviteter som LC-Tec ägnat sig åt är det sannolikt att anta att det finns en hel del nyheter som kan komma att kommuniceras i närtid.

I slutet av april kommunicerar LC-Tecs styrelse att bolaget skall genomföra en nyemission i vilken två gamla aktier berättigar till en ny aktie. För varje tvåtal tecknade aktier erhåller aktieägaren dessutom en teckningsoption som redan initialt är in-the-money, det vill säga har ett realvärde. Företrädesemissionen, som är helt garanterad, uppgår till 18,9 Mkr och görs till en kurs om 2,19 kr per aktie.

Initialt ger detta en utspädning på 33,33 procent, innan hänsyn tagits till teckningsoptionerna som under hösten 2023 kan komma att tillföra LC-Tec ytterligare 26 Mkr. Justerat för dessa kan den maximala utspädningen av emissionen komma att uppgå till 42,86 procent. 

Bolaget skriver att för att bredda kundbasen för optiska komponenter krävs större produktionskapacitet och lägre produktionskostnad än vad Bolaget har idag Bolaget avser därför att genomföra en satsning på produktionskapacitet som kan framställa optiska komponenter i högre precision och med lägre produktionskostnad än vad som kan framställas med nuvarande produktionskapacitet. Den ökade precisionen i optiska komponenter förväntas möjliggöra vidare expansion genom att de optiska komponenterna blir mer attraktiva för slutkunderna. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för att införskaffa den produktionskapacitet som behövs för att möta marknadens efterfrågan under många år framöver.

Att satsa på nya maskiner och produktionsanläggningar är kostsamt. LC-Tec har i dag ett stort antal prototyper ute hos diverse kunder. Bolaget har redan samarbete med ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för respektive aktörs produkt. Vidare sker regelbundna leveranser till ett flertal ledande kameratillverkare. Övergången från prototypleveranser till reguljära leveranser medför kraftiga ökningar i försäljningen för LC-Tec. Under året har det kommunicerats att ett företag valt att gå över till serieproduktion, och det är därför inte osannolikt att anta att det kan komma ytterligare beställningar inom kort. 

En extra bonus som kommunicerades separat är att det kommit till styrelsens kännedom att det förs diskussioner mellan ett amerikanskt teknikföretag och majoritetsägarna där det amerikanska företaget har visat intresse för att förvärva aktierna i bolaget. Det finns dock inget konkret bud eller ingånget avtal om eventuell försäljning. Styrelsen har inga indikationer på om det kommer att läggas ett bud eller inte. Att detta kommuniceras är helt korrekt enligt det regelverk som gäller för noterade bolag. Huruvida det kan komma att leda till en affär eller inte är emellertid inte något som vi väljer att ta hänsyn till i vår analys. Det är ännu så länge inget som är säkert, och i vår analys går vi enbart på de ekonomiska aspekterna. Det är däremot intressant att detta lilla företag väcker intresse även ur ett internationellt perspektiv.

Prognoser

LC-Tec har drabbats av en del förseningar under covid-19-pandemin, men det är inte bolaget som har haft problem med att leverera. Istället har flera ordrar skjutits upp, bland annat volymleveranser från en ny kund som arbetar med smarta glasögon. Kunden har tidigare fakturerats nästan 2 Mkr 2020, och LC-Tec räknar med en betydande volymökning. 

I årsredovisningen för 2020 framgår att LC-Tec arbetar med optimering och prototypleveranser till tre stora kameraföretag som alla planerar att lansera produkter innehållande bolagets filter. Vi har sett hur en av dessa valt att gå över till serieproduktion och tror att de andra kommer att följa under året.

När pandemin är över kommer LC-Tec, som bland annat levererar till den internationella biografmarknaden att gynnas av detta, och se en ökad försäljning.

Bedömning

Vid utgången av 2021 uppgick LC-Tecs börsvärde till ganska precis 50 Mkr, baserat på senaste betalkurs. Med en omsättning på 20,2 Mkr ger detta ett Price/Sales (p/s-tal) på 2,5 vilket inte är att betrakta som dyrt för ett företag som med största sannolikhet kommer att kunna uppvisa en betydande omsättningstillväxt under de kommande tre till fem åren.

I och med att LC-Tec redovisade en förlust för 2021, är det så kallade p/e-talet (Price Earning) negativt. Vi tror emellertid att bolaget kommer att klara av att redovisa ett plusresultat under 2022. Går flera kunder över till serieproduktion finns anledning att se över detta. Vi anser att det så kallade p/e-talet är alltför statiskt när det gäller att använda på tillväxtföretag, varför vi inte lägger någon vikt vid detta för detta företag.

Vi väljer istället att använda en DCF-modell (Discounted Cash Flow) för att värdera LC-Tec. DCF är den mest använda värderingsmodellen inom finansbranschen. Det går ut på att diskontera framtida kassaflöden till ett värde idag. Det stora problemet är att avgöra när intäkterna (och kostnaderna) uppstår. Sker en leverans av en större order om två år har den ett betydligt större värde än en lika stor order som faktureras om sju år. Vi har av den anledningen valt att göra inte en utan två värderingar av detta företag.

I vår analys har vi valt att räkna på 30 226 722 aktier, det vill säga maximal utspädning vilket också inkluderar teckningsoptionerna och inte bara den aviserade nyemissionen. Detta för att emissionen är garanterad, vilket betyder att den de facto är att betrakta som klar. Att vi väljer att ta med de aktier som kan komma att emitteras med stöd av teckningsoptionerna beror på villkoren. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sextio (60) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 23 augusti 2023 – 6 september 2023, dock och högst 6 kr per aktie. I och med att dessa teckningsoptioner redan när de emitteras befinner sig in-the-money, är vi av åsikten att den skall tas med i beräkningen, på samma sätt som de skall tas med i när resultatet per aktie beräknas.

Vi har valt att arbeta försiktigt med antaganden om omsättningsökningar. Det ena scenariot, basscenariot bygger på en relativt stabil försäljning, med undantag av en årlig försäljningsökning om 30 procent under 2022 till och med 2025. Vi har av den anledningen också valt att arbeta med en relativt hög riskpremie (fem procent) och även antagit en riskfri ränta som är lika hög. Detta är inte en realistisk siffra i dagens lågräntemiljö, och det kan argumenteras för att detta straffar LC-Tec i samband med värderingen. Vi ser det emellertid som ett betydande hälsotecken att detta bolag trots tyngden av detta är så pass sunt att det i vårt basscenario är värt 8,40 kr. Även om detta är en stor ökning jämfört med dagens aktiekurs så är det inte någon form av all-time-high, faktum är att aktierna i LC-Tec har handlats så högt 2006. 

Vi har i detta fall valt att inte justera vår målkurs baserat på att vi sett mindre övergångar till serieproduktion. Vi ser detta, och är av åsikten att detta kommer att få en betydelse för värderingen, men då det ännu är tidigt, och vi inte sett hur leveranserna går för dessa produktioner väljer vi att vara försiktiga i våra antagande.

I det andra, mer optimistiska scenariot, har vi valt att arbeta med en högre omsättningsökning, som emellertid ligger under den försäljning som LC-Tec har rapporterat under de senaste tio åren. Även i detta fall har vi valt att vara försiktiga. 

För att klara större ordervolymer, främst inom affärsområdet Kamera, gjorde LC-Tec i slutet av 2020 en maskininvestering på motsvarande 1,1 Mkr. Maskinen förväntas öka produktionskapaciteten samtidigt som tillverkningskostnaden sänks och togs i drift under första kvartalet 2021. Vi har emellertid inte låtit denna kostnadsbesparing slå genom fullt ut, trots att effekterna av denna investering började synas redan under föregående år.

I detta scenario ligger prognoserna högre, upp till en årlig försäljningsökning om 50 procent de närmaste fem åren för att sedan avta. Vi väljer att hålla de nuvarande kostnaderna relativt konstanta i förhållande till den historiska omsättningen. Sannolikt kommer dessa i stället att minska, dels på grund av större serier, dels på grund av de investeringar som LC-Tec redan gjort i maskinvara. Av ren försiktighet väljer vi att fortsätta arbeta med höga riskpremier och en hög riskfri ränta. Vi väljer att estimera att den stora försäljningsökningen sker 2023 och ligger fortsatt de nästkommande tre åren innan denna avtar. Att förutsätta en evig tillväxt i högre nivå är inte ett realistisk antagande. Ett sådant antagande förutsätter att marknaden växer ännu snabbare, och det är få marknader som klarar av detta. 

Detta till trots visar vår DCF analys att LC-Tec är undervärderad, givet att dessa prognoser uppfylls. Vårt mer positiva, men fortfarande rimliga, scenario, visar på att aktiens värde ligger på 19,60 kronor enligt samma förutsättningar som i basscenariot För att detta skall uppfyllas krävs emellertid en betydligt bättre kännedom om aktien bland placerarkollektivet. Bolagets nya VD, Paula Bergman, är mer utåtriktad än bolagets tidigare VD, Jesper Osterman, och har redan deltagit i flera presentationer av företaget. Jesper valde emellertid att fokusera på att bygga och utveckla företaget, vilket var helt rätt under denna period. Små teknikbolag måste emellertid synas, och det är inte alla ledningar som klarar av detta. Vi tror emellertid att det är bra för aktiekursen att LC-Tec syns. 

LC-Tec är således en aktie som är förbisedd av marknaden, men som vi tror att förr eller senare får den uppmärksamhet som den förtjänar. I det läget är det sannolikt försent att köpa aktien då vi tror att denna då kommer att handlas betydligt högre än i dag.


Black River Corporate Finance har av styrelsen i LC-Tec AB (publ) anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Black River Corporate Finance har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter på ett sådant sätt att dessa möter de regler och krav som svensk aktiemarknad ställer på noterade bolag.

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Black River Corporate Finance tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Black River Corporate Finance garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Intressekonflikter

Black River Corporate Finance strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Black River Corporate Finance ställning som oberoende.

Black River Corporate Finance erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder vi:

 • Annonsering via banners och utskick
 • Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Black River Corporate Finance

Black River Corporate Finances analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Black River Corporate Finance lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Black River Corporate Finance tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Black River Corporate Finance tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Black River Corporate Finance analyserar. Kunden bör därför endast beakta Black River Corporate Finance som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Black River Corporate Finance försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Black River Corporate Finance att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Black River Corporate Finance prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Black River Corporate Finance friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad av Black River Corporate Finance.

Material publicerat på/av Black River Corporate Finance är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Kategorier
Analys

LC-Tec redo att lyfta

 • Har kompletterat produktionsanläggningen vilket minskar kostnaderna
 • Tillväxtbolag med försäljning som kan öka kraftigt
 • Oberörd av fraktproblem och halvledarkrisen
 • Gynnas när biografmarknaden öppnar upp igen
 • Smarta glasögon kan komma att driva värdet
 • Rekryterar ny VD inför expansion

Sammanfattning

Det lilla teknikbolaget LC-Tec har under många år varit listat på Nordic Growth Market, där aktien länge flugit under radarn. Det finns all anledning att tro att det kan vara dags för denna aktie att värderas upp.

LC-Tec arbetar med optiska komponenter baserade på flytande kristall och har mer än trettio års erfarenhet av denna verksamhet. Nyligen investerade bolaget i ny utrustning som gör det möjligt att öka produktionen, till lägre kostnad.

I dag står 3D-marknaden, bland annat i form av glasögon till biografmarknaden, för en stor del av intäkterna. Det är emellertid inte det som kan öka omsättningen och driva värdet på detta bolag. Det är istället segmenten Smarta Glasögon och Kamera som kan komma att vara de stora värdedrivarna i detta bolag.

Redan i dag finns det ett stort antal prototyper ute hos kunder. LC-Tec har redan samarbete med ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för respektive aktörs produkt. Vidare sker regelbundna leveranser till ett flertal ledande kameratillverkare. Dessutom har LC-Tec kontakt med en mängd potentiella nya volymkunder där optimering av filtret till deras produkter pågår. När marknaden uppmärksammar detta kan det vara för sent att köpa, vår DCF-analys visar på ett värde som med råge överstiger dagens aktiekurs.

Antal aktier17 272 413
NoteringNGM Nordic SME
StyrelseordförandeIngvar Andersson
Största ägare (%)K-Svets Venture AB, 39,1 %
Webbwww.lc-tec.se
Market Cap32,8 Mkr
RekommendationKöp
RiskHög
PotentialMycket hög

Beskrivning av verksamheten

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik (eng. liquid crystal ”LC”). Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer.

LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB (publ) är noterat på NGM Nordic SME.

LC-Tec-koncernen bestod per den 31 december 2020 av totalt två bolag, moderbolaget LC-Tec Holding AB (publ) och det helägda dotterbolaget LC-Tec Displays AB, som båda är belägna i Borlänge i Dalarna.

Historik

LC-Tec har en lång historik. Redan 1988 grundades dåvarande LC-Tec Automation med syfte att utveckla och tillverka produktionsutrustning för LCD-tillverkning. 1992 grundades LC-Tec Displays i syfte att hitta nya användningsområden för den LCD-teknik som Åke Hörnell utvecklat för användning i svetshjälmar med automatiskt nedbländande glas. Detta bolag ingår inte längre i koncernen även om verksamheten gör det.

1993 kom sedan LC-Tec Holding att bildas. Bolaget blev koncernmoder till dotterbolaget LC-Tec Displays AB.

1999 kom bolaget att uppföra en tillverkningsenhet för produktion av linser för LCD-displayer.

2003 kom koncernen att förvärva delar av amerikanska Vizta 3D. Samma år kom bolagets aktie att börja handlas på den marknadsplats som hette NGM Nordic OTC, en föregångare till dagens marknadsplats NGM Nordic SME.

Produkter och marknad

LC-Tec är verksamt på ett flertal marknader som skiljer sig åt. LC-Tec säljer i första hand till företag och kunderna finns framför allt utanför Sverige, exportandelen av den totala omsättningen är 97 procent.

LC-Tec har fyra olika affärsområden indelade efter de olika marknader som bolaget är verksamma på; Kamera, Smarta Glasögon, 3D och R&D.

Försäljningen inom de olika områdena har utvecklats enligt nedan sedan början av 2018. Som synes ökar Kamera och Smarta glasögon, medan 3D minskar drastiskt, framför allt beroende på coronapandemin.

Kamera

Arbetet inom detta affärsområde är fokuserat mot så kallade varierbara ND-filter, som kan byggas in i kameror eller användas som en tillsats. LC-Tecs patenterade PolarView-filter möjliggör elektronisk kontroll och fjärrstyrning, och ändringen från en ljusnivå till en annan är mycket snabb. Detta förenklar fotografens vardag och ökar möjligheten att ta bättre filmer.

Regelbundna leveranser sker till ett flertal ledande kameratillverkare. Dessutom har LC-Tec kontakt med en mängd potentiella nya volymkunder där optimering av filtret till deras produkter pågår.

Smarta glasögon

LC-Tecs PolarView-teknik erbjuder högre ljusgenomsläpp vilken också gör den lämplig för användning i olika smarta glasögon. Filtren kan användas i avancerade dimbara sol- och sportglasögonen, i medicinska glasögon, samt i AR-glasögon.

Smarta glasögon med teknik från LC-Tec

Utrustade med ljussensorer kan smarta glasögon mycket snabbt anpassa sig efter rådande ljusförhållanden vilket maximerar bekvämligheten för användaren.

Inom detta område har LC-Tec samarbete med ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för respektive aktörs produkt.

3D

LC-Tecs patenterade 3D-komponent PolarSpeed marknadsförs och distribueras exklusivt genom samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) och deras system DepthQ. Detta system används huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden. De flesta systemen levereras till distributörer i Europa och Mellanöstern.

R&D

Detta är ett av LC-Tecs strategiskt viktiga affärsområden. Försäljning av produkter är liten, men stadig, och sker till avdelningar för forskning och utveckling i flera olika branscher över hela världen. Närvaron i detta mycket mångfacetterade segment gör det möjligt att tidigt identifiera nya möjliga applikationsområden för LC-tekniken.

Här samarbetar bolaget med olika kunder för att optimera tekniken och därmed utvärdera olika nya applikationer. Genom att ha ett aktivt arbete i detta område ökar bolagets möjligheter att identifiera morgondagens produkter.

Övrig försäljning

Övrig försäljning innefattar mindre volymer av produkter som exempelvis används i displayer och lasersvetsmikroskop. Dessa marknader har en relativt jämn försäljningsutveckling.

Marknad

Marknaden för utrustning till biografkedjor är mycket specialiserad. Det finns ett fåtal företag som levererar utrustning för att kunna visa 3D-film. Tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design har LC-Tec en etablerad position inom denna marknad som en av de större leverantörerna på global nivå. Detta är LC-Tecs mest mogna marknad och det stora genombrottet kom år 2010 med 3D-filmer på biografer i och med filmen Avatar. LC-Tecs utrustning finns på mer än 3 000 salonger, främst fördelade över Asien, Europa och Mellanöstern. Marknaden har under senare år stabiliserats.

Inom kameraområdet inriktar sig LC-Tec mot avancerade kameror, framför allt professionella filmkameror. Där finns ett antal specialiserade företag, men även de större kameratillverkarna som har exklusiva modeller i sina produktprogram. LC-Tec säljer så kallade varierbara ND-filter på denna marknad och är en av ett ytterst begränsat antal leverantörer av sådana filter. Denna marknad är större än den för utrustning för visning av 3D-film.

Inom kameraområdet så finns det ett antal tillverkare av avancerade film/videokameror, och i stort sett alla är potentiella kunde till LC-Tec (och redan nu levererar LC-Tec nu prototyper till för deras inkvalificering).

Marknaden för AR (Augmented Reality) är ännu inte etablerad, men förväntas av de flesta analytiker bli mycket stor. De flesta konsumentelektronikföretagen, och även nystartade företag, utvecklar nu glasögon som ska kunna användas för AR. I många fall kan filter från LC-Tec förbättra funktionen i dessa glasögon och LC-Tec arbetar med flera av de aktuella, ledande företagen. Än så länge levereras enbart prover för utvärdering och prototyper. Utvärdering sker av såväl LC-Tecs produkt som LC-tekniken som möjlig teknik. Om det visar sig att LC-Tecs unika lösning är den optimala tekniken skulle detta vara ett viktigt genombrott och möjliga framtida serieleveranser skulle innebära väsentligt ökade volymer för LC-Tec.

DisplaySearch som är en ledande leverantör av branschinformation för display- och 3D-marknaden uppskattar att passiva glasögon för 3D-biografmarknaden kommer att fortsätta att dominera på grund av de billiga glasen. Det krävs emellertid en sofistikerad aktiv 3D-komponent i form av en stor lins som integreras i projektorsystemet och är nödvändig för att de billiga passiva glasögonen skall fungera.

De aktiva glasögonen kräver ingen 3D-lins i projektorn eftersom dessa smarta glasögon har en egen elektronik som sköter bildsepareringen mellan höger och vänster öga.

Konkurrenter

Produktionen av linser till 3D-glasögon domineras av fem tillverkare i Kina, däribland Truly som är världens största tillverkare av 3D-produkter. I Europa har inte LC-Tec hittat någon direkt konkurrent som kan erbjuda liknade produkter som bolaget tillhandahåller. Allt fokus ligger emellertid numera på projektorerna som LC-Tec utvecklar.

På marknaden för 3D-projektorsystem har LC-Tec huvudsakligen en konkurrent i amerikanska RealD som konkurrerar med LC-Tecs distributör Lightspeed, Design, Inc.

Styrelse och ledning

LC-Tec har till skillnad från många mindre bolag en genomtänkt styrelse som även om den är liten kan bidra till utvecklingen av företaget.

Styrelsens ordförande, Ingvar Andersson, har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och investera i unga företag samt andra former av kommersialisering av forskningsresultat. Ingvar har flera års erfarenhet av ledande befattningar inom stora multinationella företag inom FoU, design, affärs- och produktutveckling.

Han är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har en doktorsavhandling i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. Övriga positioner är ordförande i Acosense AB (publ) och styrelseledamot i AB Chalmersinvest, Venture Solutions Sverige AB och Hans E Olsson Stiftelse.

En av bolagets större ägare, Åke Hörnell, återfinns också i styrelsen. Han är en innovatör som  sedan mer än 40 år engagerat sig inom produkt-, teknik- och affärsutveckling, främst inom LCD och elektrooptik. Han utsågs till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola 1996 för utveckling och kommersialisering av automatiska nedbländande svetshjälmar.

Slutligen finns Anna Weiner Jiffer i styrelsen. Hon har bred erfarenhet av affärs- utveckling och entreprenörskap i tvärvetenskapliga miljöer från flera branscher, inklusive medicinsk utrustning, fastigheter, tillämpad fysik, detaljhandel, textilier, belysning och högteknologiska nystartade företag. Anna har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Övriga befattningar är Senior Management Consultant på Serendipity AB, ordförande Beans In Cup AB, ordförande HållbarTillväxt AB, styrelseledamot Railcare Group AB (publ), och styrelseledamot Berotec AB. Hon har även haft ledande positioner på IKEA och fastighetsbolaget Kungsleden.

Sedan den senaste bolagsstämman har styrelsen utökats med en person, Anders Björkman. Han är även medlem av styrelsen i Kaelus AB, som tidigare hette Microdata Telecom. Han har varit verksam inom telekomsektorn i cirka 25 år. Precis som i LC-Tecs fall är den en bransch som arbetar med långa ledtider och komplicerade produkter med hög teknikhöjd.

Ledning

Ingen i ledningen är känd för oss sedan tidigare, vilket förklaras av att LC-Tec är ett relativt okänt bolag, som dessutom har behålit sin personal under lång tid. Med ett enda undantag har hela ledningsgruppen arbetat på LC-Tec i många år.

Bolagets verkställande direktör, Jesper Osterman, började redan 2010, och har bidragit till flera av bolagets patent. Han har en doktorsexamen i teknikvetenskap från Uppsala universitet och är huvuduppfinnaren av LC-Tecs PolarSpeed- och PolarView-patent.

Det aviserades emellertid under det tredje kvartalet att LC-Tec skall leta efter en ny VD. Denne skall ersätta – och komplettera Jesper. Tanken är att han skall bistå en ny VD som kanske kan skapa mer synlighet för bolaget. Vi tror inte att vi sett att detta skett i något annat listat på bolag. Vanligen slutar VD för att gå till annan verksamhet. Här ser vi en ödmjuk person som inser att han behöver hjälp, och ser till att be om detta.

I slutet av oktober 2021 kommunicerades att LC-Tec har rekryterat en ny verkställande direktör, Paula Bergman som ny VD för bolaget. Hon tillträder tjänsten den 15 november.

Paula har erfarenhet från flera ledande och strategiska befattningar i små och medelstora företag, samt från större koncerner som Siemens, Fortum och Scania. Hon har utbildningar från Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet.

Jesper Osterman, avgående VD, övergår till att vara vice VD, och kommer fortsättningsvis att fokusera på försäljning och vidare affärsutveckling tillsammans med Paula och resten av organisationen.

Britta Backlund ansvarar för prototyptillverkning och produktionsanpassning på LC-Tec. Hon har varit en del av företaget sedan 1998 och är expert på avancerade tillverkningsprocesser. Hon har tidigare haft en annan position i bolaget, men klev ned från denna. Återigen, det är inget vi sett tidigare.

Alexander Vigander är utvecklingsanvarig och har till uppgift att ta fram nya produkter och identifiera nya applikationsområden på LC-Tec. Han har en civilingenjörsexamen i materialteknik från KTH och stor erfarenhet av kundnära utveckling

Produktionsansvarige Robin Diegnér har det övergripande ansvaret för LC-Tecs produktion och kvalitet och har personalansvar för 17 personer. Han har en gedigen bakgrund inom tillverkande industri och är specialiserad på tekniskt komplexa produkter.

Samtliga i såväl styrelse som ledning äger aktier i LC-Tec. I vissa fall är inte aktiehaven så pass stora, men de finns där, något som inte alltid är fallet i andra bolag.

Vi skulle emellertid se att aktieinnehaven ökas. De ligger i flera fall på relativt låga nivåer och har legat kvar på samma antal under flera år. Vi ser ett positivt signalvärde i att dessa ökas löpande.

LC-Tec, aktien

LC-Tecs aktie är sedan september 2003 upptagen till handel på NGM Nordic SME där aktien handlas under kortnamnet LCT. Innan dess handlades aktien på den så kallade SBI-listan sedan oktober 2000. Antalet aktier i bolaget uppgår till 17 272 413 stycken. Samtliga aktier har lika rätt till röster och andel av bolagets tillgångar och resultat. Samtliga aktier är fullt betalda. Företaget innehar inga egna aktier. Vid utgången av 2020 uppgick LC-Tecs börsvärde till 28,3 Mkr, baserat på senaste betalkurs.

I dagsläget finns det inga teckningsoptioner i LC-Tec, inte heller några konvertibelprogram som leder till framtida utspädning.

Det finns inte heller något avtal med någon Mentor, något som bolag på NGM Nordic SME kan ha, men med den långa erfarenhet som ledningen i detta bolag har är det inte något som behövs för LC-Tec.

LC-Tec har inte gjort någon nyemission sedan 2010, där bolaget gjorde en emission till 2,70 kr per aktie. Det finns i dag inget som talar för att bolaget behöver göra en emission framöver, men skulle LC-Tec göra en nyemission är den med största sannolikhet av offensiv karaktär.

Till skillnad från många andra mindre teknikbolag har LC-Tec en stark ägarkrets, som i händelse av större ordrar och kraftfull expansion kan stötta verksamheten finansiellt till dess att en mer organiserad finansiering finns på plats. Vi tror emellertid att LC-Tec kan finansiera sin tillväxt med egna medel, men det är en fördel med starka ägare.

NamnAntal aktierAndel
K-Svets Venture AB6 751 48139,1 %
Hörnell Teknikinvest AB*2 957 53117,1 %
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola1 605 9269,3 %
Magnus Nilsson1 000 0005,8 %
Ulrick Havndrup (Danmark)396 8912,3 %
Ingvar Andersson300 0001,7 %
Lilla Kopparberg AB230 8331,3 %
Tom Karlsson220 0001,3 %
Törermester Bo Filtenborg Borup ApS (Danmark)204 2681,2 %
Åke Hörnell*181 6871,1 %
Daniel Gluch (Norge)178 6771,0 %
Mayumi Hörnell173 6281,0 %
ALMI Företagspartner AB153 8780,9 %
Övriga2 917 61316,9 %
Total antal aktier17 272 413100 %
*Styrelsemedlem

Tittar vi på aktiekursens utveckling är denna historiskt stabil, med ett par större spikar. Större köp leder ofelbart till att aktiekursen rusar. Av den anledningen är tålamod att rekommendera för den som vill ta en större position i aktien.

Även tålamod är att rekommendera då en uppvärdering sannolikt kommer, men kan dröja.

Kursgraf över LC-Tecs aktie

Möjligheter och risker

Marknaden för utrustning till biografkedjor är mycket specialiserad. Det finns ett fåtal företag som levererar utrustning för att kunna visa 3D-film. Tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design har LC-Tec en etablerad position inom denna marknad som en av de större leverantörerna på global nivå, med högsta prestanda på sina produkter. Detta är LC-Tecs mest mogna marknad och det stora genombrottet kom år 2010 med 3D-filmer på biografer i och med filmen Avatar.

LC-Tecs utrustning finns på mer än 3 500 salonger, främst fördelade över Asien, Europa och Mellanöstern. Marknaden har under senare år stabiliserats och börjar bli mättad, varför försäljningen väntas minska i detta område.

Inom affärsområdet 3D kunde LC-Tec tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) konstatera att försäljningen av polarisationsmodulatorn PolarSpeed på den internationella biografmarknaden minskade avsevärt jämför med föregående års. Detta till direkt följd av coronapandemin, men även till följd av den patenttvist Lightspeed är indragen i. Lightspeed är i nuläget förhindrade att sälja vissa av sina produkter innehållande LC-Tecs komponenter i Tyskland. Lightspeed har bemött förbudet och förväntar sig att det upphävs. Det är dock oklart när det kan ske, varför försäljningen drabbas, inte bara i Tyskland utan även på andra geografiska marknader. Det råder ännu oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. De system som levererades under året gick främst till distributörer i Asien, Europa och Mellanöstern.

Om Lightspeed löser problemen med denna patenttvist kan det komma att leda till att försäljningen i Tyskland, Europas största ekonomi, åter tar fart. En eventuell försäljningsökning kommer även att drivas av att de sociala restriktionerna i Europa och världen minskar. Det gör att även ett moget verksamhetsområde kan komma att rapportera en föräljningsökning.

Den stora möjligheten ligger så klart i att öka försäljningen. Här tror vi att det kan komma att ske, det finns redan tecken på att LC-Tecs kunder är intresserade av att implementera företagets produkter i sina kameror. Ordrarna har emellertid varit av mindre karaktär, vilket är förståeligt.

Under det andra kvartalet 2021, uppgick försäljningen av kamerarelaterade produktet till 0,80 Mkr, vilket är en imponerande fördubbling jämfört med 2020. LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView stod för den största delen av försäljningen och ett antal leveranser skedde till två kinesiska kameratillverkare. Kunderna integrerar filtret i exklusiva videokameror främst för filmindustrin. Dessutom levererades prototyper till ett flertal kunder som överväger att börja använda LC-Tecs produkter i sina kameror. En av dessa indikerar potentiell produktlansering i slutet av innevarande år. Det är en relativt kort process jämfört med vad som normalt sker i detta företag, och kan komma att leda till att rapporten för det fjärde kvartalet 2021 blir en intressant läsning.

LC-Tec är ett bolag som är beroende av nyckelpersoner, och med tanke på den höga specialisering som finns i detta bolag är det inte bara ledningen som faller in under detta begrepp. Det gör det svårt att ersätta en medarbetare från en dag till en annan. Bolagets verksamhet finns i dag i Borlänge, Dalarna vilket kanske inte är en ort som är lätt att få folk att flytta till om det saknas vänner och släktingar i närområdet. LC-Tec har emellertid inte haft några problem med att attrahera personal, inte heller att behålla befintliga anställda.

LC-Tec säger att de vill att deras personal skall bo i närområdet, och uppskatta det. Tydligen har det fungerat. Ett bra exempel på detta är att bolaget har rekryterat en ny verkställande direktör som tillträder inom kort och att nuvarande verkställande direktör och koncernchef, Jesper Osterman kommer att fokusera på kundkontakter och affärsutveckling, och även vara vice VD. Han stannar således kvar i bolaget.

Detta är inte första gången det händer i LC-Tec. Tidigare produktionschef Britta Backlund tillträdde nyligen en nyinrättad tjänst som ansvarig för prototyptillverkning och produktionsanpassning av nya produkter. Ansvarsuppdelningen av specificerade och nya produkter bedöms vara en förutsättning för att kunna hantera ökade produktionsvolymer.

Vi har under det senaste året sett hur många tekniska företag har tvingats meddela att de inte kan möta alla sina ordrar, bland annat på grund av transportsvårigheter, men också på grund av brist på halvledare.

I de produkter som LC-Tec säljer finns inga halvledare, men det kan finnas i produkter som tillhandahålls av företag som köper från LC-Tec.

Bolaget har inte heller sett några större problem när det gäller transporter. LC-Tec köper främst glas, en del rätt speciella sorter, diverse kemikalier inklusive ”flytande kristall”, kontaktledningar mm. Det finns inga rapporterade brister på dessa insatsvaror. I en del fall med större volymer köper LC-Tec från underleverantörer i Asien, och de har motsvarande situation. Eftersom bolagets produkter är små och lätta så kan de flygfraktas varför containerbristen i världen inte har haft någon påverkan på LC-Tec.

Svagheter

Det största problemet som vi ser med LC-Tec är bolagets informationshantering. Den är bra, men vi tror att en ökad synlighet är av godo. De mindre marknadsplatserna är fulla av mindre teknikbolag som genomför nyemissioner varje eller i alla fall vartannat år. LC-Tec tillhör emellertid inte den kategori som spenderar aktieägarnas pengar utan eftertanke. Under de senaste tio åren har detta bolag inte genomfört några nyemissioner alls.

Istället har bolaget valt att hålla i pengarna och sälja sina produkter där de kan. Som en följd av detta har LC-Tec inte varit ute på road shows, och inte heller presenterat sig aktiemarknaden. Sådana aktiviteter kostar förvisso pengar, och aktieägarna uppskattar sannolikt att pengar inte spenderas i onödan. Vi tror emellertid att detta bolag inte skulle må dåligt av att synas mer då detta skulle öka likviditeten och aktiemarknadens kännedom om aktien.

Att ständigt gå till aktiemarknaden och be om ytterligare pengar kan fungera några gånger om det är ett ”förhoppningsbolag” med framtiden framför sig. LC-Tec har funnits länge, och styrelsen har kommunicerat att för att LC-Tec skall gå till marknaden för mer pengar krävs att bolaget har ett riktigt bra case med rejäl tillväxt. Vi har inte sett detta ännu, men det kan komma i samband med att ny ordrar kommuniceras.

Visst har LC-Tec snålat under flera år, men det har sannolikt inte fördröjt bolagets utveckling. Det är snarare deras kunder som har behövt tid för att kunna utveckla slutprodukter där LC-Tec produkter kommer till sin rätt.

Detta är emellertid en risk, försäljningen i detta bolag påverkas starkt av när dess kunder kan sälja till sina kunder. Det kan argumenteras för att LC-Tec av den anledningen är beroende av sina kunders agerande. Det går emellertid att hävda att dessa kunder sitter i knät på LC-Tec då de behöver bolagets specialutvecklade produkter för kunna sälja sina egna produkter.

Vi har synpunkter på informationshanteringen. Den är bra, ingen tvekan om detta, och den uppfyller med råge de krav som såväl Aktiespararna som marknadsplatsen Nordic Growth Market ställer på bolagen. Återigen, litet mer arbete på detta område skulle minska riskpremien och öka likviditen då aktiemarknadens aktörer får en ökad kännedom om aktien.

Vi påtalar återigen, bolaget gör inget fel i dag, men de kan göra mer rätt vilket kommer att göra att värderingen stiger. Vi inser emellertid problematiken, i mindre bolag finns inte alltid de personella resurserna, och det är bättre LC-Tec fokuserar på sin kärnverksamhet.

Prognoser

LC-Tec har drabbats av en del förseningar under covid-19-pandemin, men det är inte bolaget som har haft problem med att leverera. Istället har flera ordrar skjutits upp, bland annat volymleveranser från en ny kund som arbetar med smarta glasögon. Kunden har tidigare fakturerats nästan 2 Mkr 2020, och LC-Tec räknar med en betydande volymökning.

Vidare finns den större kund som utvecklar AR-glasögon och som under 2019 lade en 14 Mkr-order. En mängd leveranser inom denna order skedde under 2020. Dock meddelade kunden förseningar samt viss strategisk omprioritering. Förändringen innebar att slutleveransen försköts från planerade april 2021 till slutet av samma år. Samarbetet bedöms fortsatt potentiellt kunna leda till framtida leveransmöjligheter. Denna order innebär även att det fjärde kvartalet, och därmed även bokslutskommunikén kommer att vara starkare än tidigare år.

I årsredovisningen för 2020 framgår att LC-Tec arbetar med optimering och prototypleveranser till tre stora kameraföretag som alla planerar att lansera produkter innehållande bolagets filter. Tidsplanerna för detta är inte kommunicerad, men LC-Tec har meddelat att en av dem har kommunicerat en en betydande försening av produktionsstart, troligt med anledning av pandemin.

Å andra sidan, när pandemin är över kommer LC-Tec, som bland annat levererar till den internationella biografmarknaden att gynnas av detta, och se en ökad försäljning.

Bedömning

Vid utgången av 2020 uppgick LC-Tecs börsvärde till 28,3 Mkr, baserat på senaste betalkurs. Med en omsättning på 17,3 Mkr ger detta ett Price/Sales (p/s-tal) på 1,65, vilket inte är att betrakta som dyrt för ett företag som med största sannolikhet kommer att kunna uppvisa en betydade omsättningstillväxt under de kommande tre till fem åren.

I och med att LC-Tec redovisade en förlust för 2020, och sannolikt kommer att göra detsamma under 2021, är det så kallade p/e-talet (Price Earning) negativt. Vi anser emellertid att detta mått är alltför statiskt när det gäller att använda på tillväxtföretag.

Vi väljer istället att använda en DCF modell (Discounted Cash Flow) för att värdera LC-Tec. DCF är den mest använda värderingsmodellen inom finansbranschen. Det går ut på att diskontera framtida kassaflöden till ett värde idag. Det stora problemet är att avgöra när intäkterna (och kostnaderna) uppstår. Sker en leverans av en större order om två år har den ett betydligt större värde än en lika stor order som faktureras om sju år. Vi har av den anledningen valt att göra inte en utan två värderingar av detta företag.

Vi har emellertid valt att arbeta försiktigt med antaganden om omsättningsökningar. Det ena scenariot, basscenariot bygger på en relativt stabil försäljning, med undantag av en försäljningsökning om 30 procent under 2022 till och med 2025. Vi har av den anledningen också valt att arbeta med en relativt hög riskpremie (fem procent) och även antagit en riskfri ränta som är lika hög. Detta är inte en realistisk siffra i dagens lågräntemiljö, och det kan argumenteras för att detta straffar LC-Tec i samband med värderingen. Vi ser det emellertid som ett betydande hälsotecken att detta bolag trots tyngden av detta är så pass sunt att det i vårt basscenario är värt 12 kr. Även om detta är en stor ökning jämfört med dagens aktiekurs så är det inte någon form av all-time-high, faktum är att aktierna i LC-Tec har handlats så högt 2006.

I det andra, mer optimistiska scenariot, har vi valt att arbeta med en högre omsättningsökning, som emellertid ligger under den försäljning som LC-Tec har rapporterat under de senaste tio åren. Även i detta fall har vi valt att vara försiktiga.

För att klara större ordervolymer, främst inom affärsområdet Kamera, gjorde LC-Tec i slutet av 2020 en maskininvestering på motsvarande 1,1 Mkr. Maskinen förväntas öka produktionskapaciteten samtidigt som tillverkningskostnaden sänks och togs i drift under första kvartalet 2021. Vi har emellertid inte låtit denna kostnadsbesparing slå genom fullt ut, trots att effekterna av denna investering bör synas redan under innevarande år.

I detta scenario ligger prognoserna högre, upp till 50 procents försäljningsökning de närmaste fem åren för att sedan avta. Vi väljer att hålla de nuvarande kostnaderna relativt konstanta i förhållande till den historiska omsättningen. Sannolikt kommer dessa i stället att minska, dels på grund av större serier, dels på grund av de investeringar som LC-Tec redan gjort i maskinvara. Av ren försiktighet väljer vi att forsätta arbeta med höga riskpremier och en hög riskfri ränta. Vi väljer att estimera att den stora försäljningsökningen sker 2023 och ligger fortsatt de nästkommande tre åren innan denna avtar. Att förutsätta en evig tillväxt i högre nivå är inte ett realistisk antagande. Ett sådant antagande förutsätter att marknaden växer ännu snabbare, och det är få marknader som klarar av detta.

Detta till trots visar vår DCF analys att LC-Tec är undervärderad, givet att dessa prognoser uppfylls. Vårt mer positiva, men fortfarande rimliga, scenario, visar på att aktiens värde ligger på 28 kr. För att detta skall uppfyllas krävs emellertid en betydligt bättre kännedom om aktien bland placerarkollektivet.

LC-Tec är således en aktie som är förbisedd av marknaden, men som vi tror att för eller senare får den uppmärksamhet som den förtjänar. I det läget är det sannolikt försent att köpa aktien då vi tror att denna då kommer att handlas betydligt högre än i dag.


Black River Corporate Finance har av styrelsen i LC-Tec AB (publ) anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Black River Corporate Finance har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter på ett sådant sätt att dessa möter de regler och krav som svensk aktiemarknad ställer på noterade bolag.

Vare sig Black River Corporate Finance eller någon av Black River Corporate Finances anställda eller frilansande analytiker äger aktier i LC-Tec AB (publ).

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Black River Corporate Finance tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Black River Corporate Finance garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Intressekonflikter

Black River Corporate Finance strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Black River Corporate Finance ställning som oberoende.

Black River Corporate Finance erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder vi:

 • Annonsering via banners och utskick
 • Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Black River Corporate Finance

Black River Corporate Finances analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Black River Corporate Finance lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Black River Corporate Finance tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Black River Corporate Finance tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Black River Corporate Finance analyserar. Kunden bör därför endast beakta Black River Corporate Finance som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Black River Corporate Finance försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Black River Corporate Finance att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Black River Corporate Finance prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Black River Corporate Finance friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad av Black River Corporate Finance.

Material publicerat på/av Black River Corporate Finance är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.